Lời mời Người dùng

Phân bổ Mời người dùng

AppsFlyer cho phép bạn phân bổ và ghi nhận lượt cài đặt có nguồn gốc từ lời mời của người dùng trong ứng dụng của bạn. Việc cho phép người dùng hiện tại mời bạn bè và những mối liên hệ của họ sử dụng ứng dụng có thể là một yếu tố tăng trưởng then chốt với ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Ví dụ:


public class AppsFlyerObjectScript : MonoBehaviour , IAppsFlyerConversionData, IAppsFlyerUserInvite {

void Start()
 {
  //...

  AppsFlyer.initSDK("devkey", "appID");
  AppsFlyer.setAppInviteOneLinkID("XXXX"); //set up the one link ID for the user invite
  AppsFlyer.startSDK();
 }
  

  //...
  public void generateAppsFlyerLink()
  {
    Dictionary<string, string> parameters = new Dictionary<string, string>();
    parameters.Add("channel", "some_channel");
    parameters.Add("campaign", "some_campaign");
    parameters.Add("additional_param1", "some_param1");
    parameters.Add("additional_param2", "some_param2");
    
    // other params
    //parameters.Add("referrerName", "some_referrerName");
    //parameters.Add("referrerImageUrl", "some_referrerImageUrl");
    //parameters.Add("customerID", "some_customerID");
    //parameters.Add("baseDeepLink", "some_baseDeepLink");
    //parameters.Add("brandDomain", "some_brandDomain");
    

    AppsFlyer.generateUserInviteLink(parameters, this);
  }


  ... 

  public void onInviteLinkGenerated(string link)
  {
    AppsFlyer.AFLog("onInviteLinkGenerated", link);
  }

  public void onInviteLinkGeneratedFailure(string error)
  {
    AppsFlyer.AFLog("onInviteLinkGeneratedFailure", error);
  }

  public void onOpenStoreLinkGenerated(string link)
  {
    AppsFlyer.AFLog("onOpenStoreLinkGenerated", link);
  }
}