Trình cắm Unity

Ứng dụng mẫu của ButterFlyer

ButterFlyer - Ứng dụng mẫu Unity

Kho lưu trữ Github cho trình cắm

📘

Kho lưu trữ Github cho trình cắm này tại đây

License: MIT
GitHub tag
Unit tests
check packages

Trình cắm này được dựng cho

  • Android AppsFlyer SDK v6.10.3
  • iOS AppsFlyer SDK v6.10.1

Quyền AD_ID cho Android

Trong phiên bản 6.8.0 của SDK AppsFlyer, chúng tôi đã thêm quyền thông thường com.google.android.gms.permission.AD_ID vào AndroidManifest của SDK, để cho phép SDK thu thập ID Quảng cáo Android trên API nhắm mục tiêu ứng dụng 33. Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu đến trẻ em, thì bạn cần thu hồi quyền này để tuân thủ Chính sách Dữ liệu của Google. Bạn có thể đọc thêm tại đây.


❗❗ Những thay đổi đột phá khi cập nhật lên 6.6.0 ❗❗

  • Bắt đầu từ phiên bản 6.6.0, không cần phải phân biệt giữa API iOS và Android nữa. Tất cả các API phải được gọi bằng AppsFlyer (ngay cả khi API đó chỉ dành cho iOS hoặc Android).

Ví dụ:

Trước 6.6.0:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
    AppsFlyeriOS.waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval(60);
#endif

Sau 6.6.0:

#if UNITY_IOS && !UNITY_EDITOR
    AppsFlyer.waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval(60);
#endif

❗❗ Những thay đổi đột phá khi cập nhật lên 6.3.0 ❗❗

  • 6.3.0 hỗ trợ Nền tảng Universal Windows. Trong bản cập nhật này, AppsFlyerObjectScript có thay đổi để bao gồm app_id cho ứng dụng UWP của bạn. Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi đối với tệp tin này, vui lòng hợp nhất chúng với AppsFlyerObjectScript mới. Cũng xin lưu ý rằng bạn có thể để trống trường id ứng dụng uwp.

  • Kể từ phiên bản 6.3.0, chúng tôi sử dụng xcframework cho nền tảng iOS, sau đó bạn cần sử dụng phiên bản cocoapods >= 1.10

⏩ Di chuyển

Di chuyển từ trình cắm cũ? (phiên bản V4)

Xem các tài liệu về di chuyển tại đây.

⚠️ Có những thay đổi đột phá khi di chuyển sang Unity v5. Những thay đổi này bao gồm API mới, tên lớp/gói khác và loại bỏ com.appsflyer.GetDeepLinkingActivity.


🚀 Bắt đầu

🌟 Liên kết Sâu