Đo lường lượt Gỡ cài đặt

iOS

AppsFlyer cho phép bạn theo dõi lượt gỡ cài đặt ứng dụng. Để xử lý thông báo, AppsFlyer yêu cầu sửa đổi AppDelegate.m. Sử dụng didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken để đăng ký tính năng gỡ cài đặt.

UnityEngine.iOS.NotificationServices hiện đã ngừng hỗ trợ. Vui lòng sử dụng gói "Thông báo Di động". có sẵn trong trình quản lý gói Unity.

Ví dụ:

using AppsFlyerSDK;
using Unity.Notifications.iOS;

public class AppsFlyerObjectScript : MonoBehaviour, IAppsFlyerConversionData
{

  void Start()
  {
    AppsFlyer.initSDK("devKey", "appID", this);
    AppsFlyer.startSDK();
#if UNITY_IOS
 
    StartCoroutine(RequestAuthorization());
    Screen.orientation = ScreenOrientation.Portrait;

#endif

  }


#if UNITY_IOS
  IEnumerator RequestAuthorization()
  {
   
    using (var req = new AuthorizationRequest(AuthorizationOption.Alert | AuthorizationOption.Badge, true))
    {

      while (!req.IsFinished)
      {
        yield return null;
      }
       if (req.Granted && req.DeviceToken != "")
       {
         byte[] tokenBytes = ConvertHexStringToByteArray(req.DeviceToken);
         AppsFlyer.registerUninstall(tokenBytes);
       }
    }
  }

  private byte[] ConvertHexStringToByteArray(string hexString)
  {

    byte[] data = new byte[hexString.Length / 2];
    for (int index = 0; index < data.Length; index++)
    {
      string byteValue = hexString.Substring(index * 2, 2);
      data[index] = System.Convert.ToByte(byteValue, 16);
    }
    return data;
  }
#endif
}

Đọc thêm về đăng ký Gỡ cài đặt: Trang web hỗ trợ về SDK Appsflyer


Android

 1. Tải về SDK Unity Firebase từ: https://firebase.google.com/docs/unity/setup.
 2. Nhập FirebaseMessaging.unitypackage vào dự án.
 3. Nhập google-services.json vào dự án (thu được trong giao diện Firebase)
  Lưu ý Trình nhận tệp tin kê khai phải được SDK Unity Firebase tự động thêm vào.
 4. Trong lớp Unity xử lý mã AppsFlyer, hãy thêm đoạn sau:
using Firebase.Messaging;
using Firebase.Unity;
 1. Thêm vào phương thức Start() :
Firebase.Messaging.FirebaseMessaging.TokenReceived += OnTokenReceived;
 1. Thêm phương thức sau:
  public void OnTokenReceived(object sender, Firebase.Messaging.TokenReceivedEventArgs token)
  {
#if UNITY_ANDROID
    AppsFlyer.updateServerUninstallToken(token.Token);
#endif
  }

Đọc thêm về Theo dõi Gỡ cài đặt trên Android: Trang web hỗ trợ về SDK Appsflyer