Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Tổng quan

Hoàn thành các mục sau để cài đặt, tích hợp và thử nghiệm tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt trên nền tảng iOS:

 1. Creating a .p12 certificate and sending it to the marketer.
 2. Cấu hình SDK để đo lường lượt gỡ cài đặt.
 3. Thử nghiệm tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt.

Creating a .p12 certificate

To enable uninstall measurement, a .p12 certificate is required.

📘

Lưu ý

Currently, .p8 certificates are not supported.

To create a .p12 certificate:
Step 1: Create a Certificate Signing Request (CSR)
1.1. On your Mac, open Keychain Access. Go to Keychain Access > Certificate Assistant > Request a Certificate From a Certificate Authority.

1.2.Điền vào mẫu. Chọn Saved to disk (Lưu vào đĩa) và nhấp vào Continue (Tiếp tục).

Bước 2: Chọn ID Ứng dụng
2.1.Tìm ID Ứng dụng Apple của bạn trong Trung tâm Thành viên Dành cho Nhà phát triển Apple hoặc tạo một ID.

Để tạo ID Ứng dụng, trong Trung tâm Thành viên Dành cho Nhà phát triển Apple, hãy đi đến Identifiers (Mã định danh) và nhấp vào +.

878

2.2 Choose App IDs and click continue

2.3 Choose App and click continue

2.4. In the Register an App ID view, Under Capabilities, check Push Notifications and click Configure (Edit if it was previously configured). If the Configure/Edit button is not available, you might not have the required permissions.

Bước 3: Tải lên CSR
3.1.Chọn tạo Chứng chỉ SSL Sản xuất hoặc Phát triển (xem phần lưu ý) và nhấp vào Create Certificate (Tạo Chứng chỉ).

📘

Lưu ý

Sử dụng Chứng chỉ SSL Sản xuất cho các ứng dụng đã phát hành. Nếu ứng dụng của bạn chưa được phát hành và đang trong quá trình phát triển, bạn có thể cần sử dụng Chứng chỉ SSL Phát triển. Ví dụ, nếu ứng dụng của bạn chưa sẵn sàng phát hành, Chứng chỉ SSL Phát triển sẽ cho phép bạn thử nghiệm các chức năng liên quan đến Đẩy trong TestFlight.

3.2.Tải lên CSR bạn đã tạo ở bước 1 và nhấp vào Continue (Tiếp tục).

3.3.Khi nút Download (Tải về) xuất hiện, bạn đã sẵn sàng để tải về. Bạn có thể cần phải tải lại trang để cập nhật phần này. Tải về chứng chỉ được tạo mới.

1006

Bước 4: Tạo một tệp tin .p12
4.1. Open the .cer certificate. Opening the certificate will open Keychain Access.
4.2. In the Keychain Access, your certificate is shown under My Certificates. Select the certificate that was just added to Keychain Access.
4.3. Right-click on your certificate and select Export.

670

4.4.Nhấp vào save (lưu). Đảm bảo sử dụng định dạng Trao đổi Thông tin Cá nhân (.p12) .

774

📘

Lưu ý

Nếu bạn đang gia hạn Chứng chỉ SSL Đẩy Sản xuất hoặc Phát triển, hãy làm theo các bước được liệt kê ở trên. Không cần thu hồi chứng chỉ trước đó để thực hiện thay đổi này. Có thể dùng đồng thời hai chứng chỉ sản xuất, cho phép bạn tiếp tục sử dụng chứng chỉ cũ trong khi tải lên chứng chỉ mới.

Step 5: Upload .p12 to AppsFlyer
Send the .p12 certificate to the marketer to upload to AppsFlyer.

Thiết lập SDK

Thêm đoạn mã dưới đây vào AppDelegate.m của bạn:

  	//add UserNotifications.framework
import UserNotifications
func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    // ...
    application.registerForRemoteNotifications()    
    return true
   }
  
   // Called when the application sucessfuly registers for push notifications
   func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
    AppsFlyerLib.shared().registerUninstall(deviceToken)
   }
// AppDelegate.h
#import <AppsFlyerLib/AppsFlyerLib.h>
@interface AppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate, AppsFlyerLibDelegate>

// AppDelegate.m
- #import <UserNotifications/UserNotifications.h>
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    // The userNotificationTypes below is just an example and may be changed depending on the app
   UNUserNotificationCenter *center = [UNUserNotificationCenter currentNotificationCenter];
       center.delegate = self;
       [center requestAuthorizationWithOptions:(UNAuthorizationOptionSound | UNAuthorizationOptionAlert | UNAuthorizationOptionBadge) completionHandler:^(BOOL granted, NSError * _Nullable error) {
       }];
    [[UIApplication sharedApplication] registerForRemoteNotifications];
    // if you do not use push notificaiton in your app, uncomment the following line
    //application.applicationIconBadgeNumber = 0;
   }
   - (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken {
    [[AppsFlyerLib shared] registerUninstall:deviceToken];
   }
}

Bật thông báo đẩy ở chế độ chạy nền

Nếu bạn chỉ đang dùng thông báo đẩy im lặng, hãy đảm bảo bật Thông báo từ xa trong Chế độ nền trong Tính năng của ứng dụng:

 1. Trong XCode, hãy chọn dự án của bạn.
 2. Chọn mục tiêu của bạn.
 3. Chuyển sang tab Capabilities (Tính năng).
 4. Bật Background Mode (Chế độ Chạy nền).
 5. Chọn Remote notifications (Thông báo từ xa).

Thử nghiệm tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt

Để thử nghiệm đo lường lượt gỡ cài đặt trên iOS:

 1. Cài đặt ứng dụng.
 2. Gỡ cài đặt ứng dụng.  Lưu ý! Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng ngay sau khi cài đặt. 

Khi thử nghiệm lượt gỡ cài đặt từ Xcode hoặc TestFlight, điều quan trọng là phải cho SDK của chúng tôi biết rằng mã thông báo được tạo từ môi trường Sandbox. Sử dụng những API dưới đây:

AppsFlyerLib.shared().useUninstallSandbox = true
[AppsFlyerLib shared].setUseUninstallSandbox = true;

📘

Lưu ý

setUseUninstallSandbox must be called before calling registerUninstall.

Những điều cần lưu ý

Lượt gỡ cài đặt không xuất hiện ngay trong bảng điều khiển AppsFlyer. Do dịch vụ Thông báo Đẩy của Apple:

 • Thời gian trung bình để lượt gỡ cài đặt trên iOS xuất hiện trong báo cáo là 9 ngày.
 • Thời gian để lượt gỡ cài đặt trên iOS bắt nguồn từ môi trường hộp cát xuất hiện trong báo cáo có thể hơn một tháng .
 • Ngày gỡ cài đặt là ngày lượt gỡ cài đặt được báo cáo. Ví dụ:
  • Ngày 1: người dùng cài đặt ứng dụng của bạn
  • Ngày 4: người dùng gỡ cài đặt ứng dụng của bạn
  • Ngày 12: Dịch vụ Thông báo đẩy của Apple báo cáo sự kiện gỡ ứng dụng 8 ngày sau khi gỡ cài đặt
  • Ngày 13: Dữ liệu gỡ cài đặt xuất hiện trên bảng điều khiển và dữ liệu thô của AppsFlyer