Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Tổng quan

Tích hợp tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt vào ứng dụng của bạn.

Để biết thông tin giới thiệu, hãy xem phần đo lường lượt gỡ cài đặt trong AppsFlyer.

Hướng dẫn tích hợp tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt