Thử nghiệm tích hợp

Trước khi bạn bắt đầu

Để hoàn thành thành công phần thử nghiệm trong tài liệu này, bạn phải:

Thử nghiệm tích hợp SDK trên iOS

Thử nghiệm bao gồm:

 1. Mô phỏng lượt nhấp vào quảng cáo và cài đặt ứng dụng:
 2. Kiểm tra dữ liệu chuyển đổi của lượt cài đặt.

Apps that implement ATT

Thực hiện theo các hướng dẫn này nếu bạn triển khai Minh bạch về Theo dõi Ứng dụng (ATT) trong ứng dụng của mình.
Phân bổ sẽ xảy ra thông qua việc so khớp ID nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Đường liên kết phân bổ chứa thông số idfa parameter
 • ATT được triển khai và:
  1. requestTrackingAuthorization được gọi ra trước start (bằng cách sử dụng waitForATTUserAuthorization)
  2. Người dùng đưa ra quyết định đồng ý.

Bước 1: Mô phỏng lượt nhấp quảng cáo
Mô phỏng một lượt nhấp vào quảng cáo thông qua một đường dẫn phân bổ. Cấu trúc đường dẫn phân bổ như sau:

https://app.appsflyer.com/<app_id>?pid=<media_source>
&idfa=<registered_device_idfa>

Trong đó:

 • app_id là ID ứng dụng AppsFlyer của bạn (bao gồm hậu tố id )
 • pid là nguồn truyền thông được phân bổ lượt cài đặt đó
 • idfa là IDFA của thiết bị đã đăng ký.

Ví dụ:
Nếu ID ứng dụng của bạn là id123456789, thì đường dẫn phân bổ có thể có dạng như sau:

https://app.appsflyer.com/id123456789?pid=conversionTest1&idfa=1A2B3C4D-9128-4597-1234- 
04E23D654321

Bước 2: Cài đặt ứng dụng
Bật chế độ gỡ lỗi và cài đặt ứng dụng trên thiết bị thử nghiệm đã đăng ký.

Bước 3: Thực hiện thử nghiệm
Tiến hành kiểm tra dữ liệu chuyển đổi.

Apps that don't implement ATT

Bước 1: Mô phỏng lượt nhấp quảng cáo
Mô phỏng một lượt nhấp vào quảng cáo thông qua một đường dẫn phân bổ. Cấu trúc đường dẫn phân bổ như sau:

https://app.appsflyer.com/<app_id>?pid=<media_source>

Trong đó:

 • app_id là ID ứng dụng AppsFlyer của bạn (bao gồm hậu tố id )
 • pid là nguồn truyền thông mà lượt cài đặt được phân bổ đến.

Ví dụ:
Nếu ID ứng dụng của bạn là id123456789, thì đường dẫn phân bổ có thể có dạng như sau:

https://app.appsflyer.com/id123456789?pid=conversionTest1

Bước 2: Cài đặt ứng dụng
Bật chế độ gỡ lỗi và cài đặt ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào–vì IDFA được sử dụng để đăng ký thiết bị không khả dụng nên việc đăng ký thiết bị sẽ không có hiệu lực trong trường hợp này.

Bước 3: Thực hiện thử nghiệm
Tiến hành kiểm tra dữ liệu chuyển đổi.

👍

Mách nhỏ

Thông thường, các thử nghiệm sử dụng đường dẫn phân bổ được thực hiện nhiều hơn một lần. Đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng một trong các thông số phân bổ để "tạo phiên bản" cho các thử nghiệm của mình–điều này giúp bạn dễ nắm được liên kết nào đã kích hoạt chuyển đổi nào.

Trong ví dụ trên, giá trị của pid is conversionTest1. Trong các thử nghiệm liên tiếp, hãy tăng giá trị của pid to conversionTest2, conversionTest3, v.v.

Inspect conversion data

Sau khi mô phỏng lượt nhấp vào quảng cáo và cài đặt ứng dụng, hãy làm theo các bước sau để kiểm tra dữ liệu chuyển đổi của lượt cài đặt.

Bước 1: Truy xuất UID lượt cài đặt
Sau khi ứng dụng được cài đặt, trong thiết bị đầu cuối Xcode, hãy tìm kiếm conversions.appsflyer. Tìm thông số uid và sao chép giá trị của thông số này.

2452

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu chuyển đổi
Đi đến API kiểm tra dữ liệu chuyển đổi và điền vào các trường bắt buộc:

 1. app-id: ID ứng dụng của bạn
 2. device_id: dán giá trị uid từ bước 1.
 3. devkey - Application's devkey. Learn here how to get it.

Sau đó, nhấp vào Try it! (Dùng thử!) để thực hiện thử nghiệm.

Kết quả mong đợi
Nếu ATT được triển khai và người dùng đưa ra quyết định đồng ý, thì kết quả là phản hồi 200 tương tự như (bị cắt bớt để dễ đọc):

{
  ...
  "af_status" = "Non-organic";
  ...
  "match_type" = id_matching;
  "media_source" = conversionTest1;
  ...
}

Nếu không, phân bổ xảy ra theo xác suất và kết quả sẽ là phản hồi 200 tương tự như (được cắt bớt để dễ đọc):

{
  ...
  "af_status" = "Non-organic";
  ...
  "match_type" = probabilistic;
  "media_source" = conversionTest1;
  ...
}

Nếu cài đặt không được phân bổ, kết quả là phản hồi 200 với tải trọng như sau:

{
  "af_message" = "organic install";
  "af_status" = Organic;
  "install_time" = "2021-08-23 06:59:51.194";
  "is_first_launch" = 1;
}

📘

Lưu ý

Có thể mất đến 30 phút để các lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển.

Khắc phục sự cố tích hợp SDK trên iOS

Các lượt cài đặt và sự kiện không được ghi lại

Có thể có một số lý do tại sao các lượt cài đặt và sự kiện không được ghi lại:

 • Định dạng ID ứng dụng không hợp lệ: Nếu bạn chỉ định ID ứng dụng ở định dạng sai, các lượt cài đặt và sự kiện sẽ không được ghi nhận. Khi cài đặt ID ứng dụng trong tệp tin ủy nhiệm, hãy đảm bảo ID chỉ bao gồm các số. Trong trường hợp ID ứng dụng ở trong định dạng sai, nhật ký sẽ hiển thị lỗi sau:

  \[ERROR\] AppsFlyer: -\[AppsFlyerTracker validateAppID\] 
    AppsFlyer Error: appleAppID should be a number!
  
 • ID Ứng dụng Không chính xác: Nếu bạn chỉ định ID ứng dụng không tồn tại trong tài khoản của mình, thì lượt cài đặt và sự kiện sẽ không được ghi nhận. Nhật ký hiển thị lỗi sau:

  AppsFlyer: -[AppsFlyerHTTPClient sendRequestEventToServer:isRequestFromCache:appID:isDebug:
      completionHandler:]_block_invoke sent information to server, status = 404
  

The 404 cho biết SDK không thể tìm thấy ứng dụng trong tài khoản của bạn.

 • Dev Key không hợp lệ: Nếu bạn chỉ định dev key không chính xác, thì các lượt cài đặt và sự kiện sẽ không được ghi nhận. Nhật ký hiển thị lỗi sau:

  AppsFlyer: -[AppsFlyerHTTPClient 
  sendRequestEventToServer:isRequestFromCache:appID:isDebug:completionHandler:]
      _block_invoke sent information to server, status = 400
  

  Lỗi 400 cho biết SDK không thể xác thực yêu cầu ghi nhận các cài đặt và sự kiện. Kiểm tra xem dev key có chính xác không. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng dev chỉ chứa các ký tự chữ và số.

  Chính xác:

  [AppsFlyerLib shared].appleAppID = @"340954503";
  

  Không chính xác:

  [AppsFlyerLib shared].appleAppID = @"id340954503";
  

  Không chính xác:

  [AppsFlyerLib shared].appleAppID = @"com.appslyer.sampleapp";
  

ID Ứng dụng và Dev Key chính xác nhưng Cài đặt không được ghi lại

Tình huống
Ứng dụng chứa ID ứng dụng và dev key chính xác nhưng cài đặt không được ghi lại.

Những lý do Khả quan
SDK không được khởi chạy chính xác. Đảm bảo gọi ra phương thức start trong applicationDidBecomeActive:

  - (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application { 
    [[AppsFlyerLib shared] start]; 
    }
  func applicationDidBecomeActive(application: UIApplication) { 
    AppsFlyerLib.shared().start() 
  }

Nhật ký Hiển thị "Dev key của AppsFlyer bị thiếu hoặc trống. Hủy bỏ"

Tình huống
Bạn đang cố gắng xem các sự kiện trong ứng dụng trong nhật ký. Nhật ký hiển thị "Dev key của AppsFlyer bị thiếu hoặc trống. Hủy bỏ".

Những lý do Khả quan

Dev key không được cài đặt. Đảm bảo đặt dev key trong appDelegate trong phương thức didFinishLaunchingWithOptions :

[AppsFlyerLib shared].appsFlyerDevKey = @"<YOUR_DEV_KEY>";
AppsFlyerLib.shared().appsFlyerDevKey = "<YOUR_DEV_KEY>"

Lượt cài đặt luôn được phân bổ là Tự nhiên

Tình huống
Bạn đang kiểm tra phân bổ bằng cách sử dụng các liên kết phân bổ. Bạn đã triển khai trình nghe chuyển đổi SDK nhưng nhật ký luôn cho thấy lượt cài đặt là tự nhiên. Ngoài ra, không có cài đặt không tự nhiên nào được ghi lại trong bảng điều khiển.

Những lý do Khả quan

 1. Đường dẫn phân bổ bạn đang sử dụng là không chính xác. Xem hướng dẫn của chúng tôi về đường dẫn phân bổ.
 2. Đảm bảo rằng thiết bị bạn dùng để thử nghiệm đã được đăng ký.

Doanh thu không được ghi đúng cách

Tình huống
Bạn đang thử nghiệm các sự kiện trong ứng dụng với doanh thu. Các sự kiện xuất hiện trong bảng điều khiển nhưng doanh thu không được ghi lại

Những lý do Khả quan
Thông số doanh thu không được định dạng chính xác. KHÔNG định dạng giá trị doanh thu theo bất kỳ cách nào. Định dạng không nên chứa dấu phẩy phân tách, ký hiệu tiền tệ hoặc văn bản. Ví dụ một sự kiện doanh thu nên tương tự như 1234.56.

Tôi nhận được lỗi 404 về Cài đặt hoặc Ghi nhận Sự kiện

Tình huống
Bạn đang thử nghiệm các lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng để thấy rằng các chúng được phân bổ cho nguồn phương tiện chính xác. Tuy nhiên, phản hồi 404 xuất hiện cho cả cài đặt và sự kiện trong ứng dụng. Cả cài đặt lẫn sự kiện trong ứng dụng đều không xuất hiện trong bảng điều khiển.

Những lý do Khả quan
Phản hồi 404 cho biết ID ứng dụng không chính xác. Xem Lượt cài đặt và Sự kiện không được ghi nhận.

Tôi nhận được lỗi 400 về Cài đặt hoặc Ghi nhận Sự kiện

Tình huống
Bạn đang cố gắng thử nghiệm các sự kiện trong ứng dụng trong nhật ký. Khi bạn kích hoạt các sự kiện, bạn sẽ thấy phản hồi 400 trong nhật ký.

Những lý do Khả quan
Điều này cho biết có vấn đề với dev key. Kiểm tra đảm bảo dev key là chính xác. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng dev key chỉ chứa các ký tự chữ và số. Xem Lượt cài đặt và Sự kiện không được ghi nhận.

Tôi nhận được lỗi 400 về Cài đặt hoặc Ghi nhận Sự kiện

Tình huống
Bạn đang cố gắng thử nghiệm lượt cài đặt và các sự kiện chuyển đổi khác trong nhật ký. Khi bạn kích hoạt các sự kiện này, bạn sẽ thấy phản hồi 403 (cấm) trong nhật ký.

Những lý do Khả quan
This might be because you have the Zero package, which does not include attribution data; only data on clicks and impressions. To start receiving attribution data, learn more about the different AppsFlyer packages, and update as needed. You can also contact our customer engagement team at [email protected] if you have questions about our packages.

Tạo ứng dụng gỡ lỗi iOS

Tùy chọn
Bạn có thể sử dụng tính năng cấu hình biên dịch của Xcode để định cấu hình một ứng dụng gỡ lỗi dễ sử dụng. Điều đó sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa ứng dụng gỡ lỗi và ứng dụng sản xuất bằng cách nhấn vào các điều kiện biên dịch đang hoạt động của Xcode.

📘

Lưu ý

Nếu không ngại trộn dữ liệu sản xuất với lưu lượng truy cập thử nghiệm, bạn có thể chuyển thẳng đến phần thử nghiệm tích hợp. Tất cả các thử nghiệm có thể được thực hiện cho cả ứng dụng sản xuất và gỡ lỗi.

Điều này đạt được bằng cách cấu hình Cài đặt do Người dùng Xác định trong phần Cài đặt Bản dựng của dự án của bạn và hiển thị qua thuộc tính info.plist .

Bước 1: Thêm ứng dụng gỡ lỗi vào AppsFlyer
Add a new pending iOS app to AppsFlyer or ask a team member with dashboard access to add it. Choose any available app ID–You will need it in step 3. Make sure the ID is 9 digits and starts with four 1s, for example, 111167538.

Bước 2: Thêm Cài đặt do Người dùng Xác định

 1. Trong Xcode, ở chế độ xem trình điều hướng tệp tin, hãy chọn thư mục gốc dự án của bạn và đi tới Build Settings (Cài đặt Bản dựng).
 2. Nhấp vào + trên thanh công cụ và chọn Add User-Defined Setting. Trong trường hợp này, chúng tôi đặt tên cho nó là AF_APP_ID.
 3. Mở rộng Cài đặt do Người dùng Xác định mới được tạo:
  • Đặt Cài đặt Gỡ lỗi Có điều kiện thành ID ứng dụng của ứng dụng thử nghiệm của bạn (được đề cập trong bước 1)
  • Đặt Cài đặt Phát hành Có điều kiện thành ID ứng dụng của ứng dụng sản xuất của bạn.
987

Bước 3: Hiển thị ID ứng dụng qua info.plist
Đi đến info.plist của dự án và thêm một thuộc tính mới (được gọi là AFAppID trong trường hợp này). Đặt giá trị của nó thành $(AF_APP_ID) (dựa trên tên Cài đặt do Người dùng Xác định ở bước 2).

971

Bước 4: Truy xuất và đặt ID ứng dụng
Để truy cập và sử dụng ID ứng dụng trong quá trình khởi chạy SDK, hãy thêm mã sau vào didFinishLaunchingWithOptions Trong mã khóa AppDelegate:

func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  // ...
  guard let appID : String = Bundle.main.object(forInfoDictionaryKey: "AFAppID") as? String else {
    fatalError("Cannot find app ID")
  }
  AppsFlyerLib.shared().appleAppID = appID
  // ...
  return true
}

Bước 5: Chạy ứng dụng bằng cách sử dụng cấu hình bản dựng Gỡ lỗi
Để thay đổi cấu hình bản dựng đang hoạt động:

 1. đi tới Product (Sản phẩm) > Scheme(Lược đồ) > Edit Scheme (Chỉnh sửa Lược đồ)....
 2. Chọn Run (Chạy) và thay đổi Build configuration (Cấu hình bản dựng) thành Debug (Gỡ lỗi) hoặc Release (Phát hành), nếu cần.
945

Đến đây, khi bạn sử dụng cấu hình Gỡ lỗi để xây dựng ứng dụng của mình, Xcode sẽ sử dụng ID ứng dụng gỡ lỗi mà bạn đã cấu hình ở bước 2.