Thử nghiệm tích hợp

Trước khi bạn bắt đầu


Để hoàn thành thành công các phần thử nghiệm trong tài liệu này, bạn phải:

Thử nghiệm tích hợp SDK của Android


Thử nghiệm bao gồm:

 1. Mô phỏng một lượt nhấp chuột vào quảng cáo và một lượt chuyển đổi.
 2. Kiểm tra dữ liệu chuyển đổi của lượt cài đặt.

Simulate a conversion

Mô phỏng người dùng nhấp vào quảng cáo và cài đặt ứng dụng.

Bước 1: Mô phỏng lượt nhấp quảng cáo
Mô phỏng một lượt nhấp vào quảng cáo thông qua một đường dẫn phân bổ. Cấu trúc đường dẫn phân bổ như sau:

https://app.appsflyer.com/<app_id>?pid=<media_source>
&advertising_id=<registered_device_gaid>

Trong đó:

 • app_id là ID ứng dụng AppsFlyer của bạn.
 • pidnguồn truyền thông mà lượt cài đặt sẽ được phân bổ đến.
 • advertising_id là GAID của thiết bị đã đăng ký.

The advertising_id là bắt buộc để phân bổ thông qua so khớp ID. Nếu bị bỏ qua, việc phân bổ sẽ xảy ra theo xác suất.

Ví dụ, nếu ID ứng dụng của bạn là com.my.app, thì đường dẫn phân bổ có thể có dạng như sau:

https://app.appsflyer.com/com.my.app?pid=devtest&c=test1

hoặc, với GAID:

https://app.appsflyer.com/com.my.app?pid=devtest&c=test1&advertising_id=********-****-****-****-************

👍

Mách nhỏ

Thông thường, các thử nghiệm sử dụng đường dẫn phân bổ được thực hiện nhiều lần. Đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng một trong các thông số phân bổ để "tạo phiên bản" cho các thử nghiệm của mình–điều này giúp bạn dễ nắm được liên kết nào đã kích hoạt chuyển đổi nào.

Trong ví dụ trên, giá trị của c is test1. Trong các thử nghiệm liên tiếp, hãy tăng giá trị của c to test2, test3, v.v.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng
Bật chế độ gỡ lỗi và cài đặt ứng dụng trên thiết bị thử nghiệm đã đăng ký.

Bước 3: Thực hiện thử nghiệm
Tiến hành kiểm tra dữ liệu chuyển đổi.

Inspect conversion data

Sau khi mô phỏng chuyển đổi, hãy làm theo các bước sau để kiểm tra dữ liệu chuyển đổi của lượt cài đặt.

Bước 1: Truy xuất UID lượt cài đặt
Sau khi ứng dụng được cài đặt, hãy tìm kiếm nhật ký gỡ lỗi cho conversions.appsflyer

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu chuyển đổi
Đi đến API kiểm tra dữ liệu chuyển đổi và điền vào các trường bắt buộc:

 1. app-id: ID ứng dụng của bạn
 2. device_id: dán giá trị uid từ bước 1.
 3. devkey - Application's devkey. Learn here how to get it.

Sau đó, nhấp vào Try it! (Dùng thử!) để thực hiện thử nghiệm.

Kết quả mong đợi
Một phản hồi 200 có chứa dữ liệu chuyển đổi của lượt cài đặt (được cắt bớt để dễ đọc):

{
 ...
 "campaign": "test1",
 ...
 "media_source": "devtest",
 ...
 "af_status": "Non-organic"
 ...
}

📘

Lưu ý

Có thể mất đến 30 phút để lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển.

Khắc phục sự cố tích hợp SDK Android


Install always attributed to organic

Tình huống
Bạn đang kiểm tra phân bổ bằng cách sử dụng các liên kết phân bổ. Bạn đã triển khai trình nghe chuyển đổi SDK nhưng nhật ký luôn cho thấy lượt cài đặt là tự nhiên. Ngoài ra, không có cài đặt không tự nhiên nào được ghi lại trong bảng điều khiển.

Những lý do Khả quan

 1. dev key của bạn chưa đúng - nếu bạn chỉ định một dev key không đúng, lượt cài đặt không thể được phân bổ.
 2. Đường dẫn phân bổ bạn đang sử dụng là không chính xác. Xem hướng dẫn của chúng tôi về đường dẫn phân bổ.
 3. Đảm bảo rằng thiết bị bạn dùng để thử nghiệm đã được đăng ký.
 4. Một kênh không phù hợp được xác định trong tệp kê khai

Install not detected or attributed

Tình huống
Bạn đang thử nghiệm phân bổ cài đặt nhưng nhật ký không hiển thị bất kỳ dữ liệu nào về cài đặt, chẳng hạn như loại cài đặt hay khởi chạy đầu tiên, v.v.

Những lý do Khả quan

 1. Hãy chắc chắn rằng các phương thức start and init được gọi trong Application class.
 2. Đảm bảo rằng thiết bị bạn dùng để thử nghiệm đã được đăng ký.

I'm getting a 404 on install or event recording

Tình huống
Bạn đang thử nghiệm các sự kiện trong ứng dụng để thấy rằng các sự kiện này được phân bổ cho nguồn phương tiện chính xác. Tuy nhiên, nhật ký hiển thị phản hồi 404 cho cả cài đặt và khi bạn gửi các sự kiện trong ứng dụng. Cả cài đặt lẫn sự kiện trong ứng dụng đều không xuất hiện trong bảng điều khiển.

Những lý do Khả quan
Phản hồi 404 cho biết ID ứng dụng không chính xác. Đảm bảo rằng ID ứng dụng trong thông số applicationId trong build.gradle giống với ID trong bảng điều khiển của bạn.

Revenue is not recorded properly

Tình huống
Bạn đang thử nghiệm các sự kiện trong ứng dụng với doanh thu. Các sự kiện xuất hiện trong bảng điều khiển nhưng doanh thu không được ghi lại

Những lý do Khả quan
Thông số doanh thu không được định dạng chính xác. KHÔNG định dạng giá trị doanh thu theo bất kỳ cách nào. Định dạng không nên chứa dấu phẩy phân tách, ký hiệu tiền tệ hoặc văn bản. Ví dụ một sự kiện doanh thu nên tương tự như 1234.56.

The log shows "AppsFlyer's SDK cannot send any event without providing devkey" when I test in-app events

Tình huống
Bạn đang cố gắng xem các sự kiện trong ứng dụng trong nhật ký. Khi bạn kích hoạt các sự kiện, nhật ký chỉ hiển thị "SDK của AppsFlyer không thể gửi bất kỳ sự kiện nào mà không cung cấp DevKey".

Những lý do Khả quan
Bạn gọi ra phương thức start mà không chuyển dev key làm thông số. Chuyển dev key tới phương thức.

The log shows "not sending data yet, waiting for dev key" in the log when I test in-app events

Tình huống
Bạn đang cố gắng thử nghiệm các sự kiện trong ứng dụng trong nhật ký. Khi bạn kích hoạt các sự kiện, nhật ký chỉ hiển thị "Chưa gửi dữ liệu, đang chờ dev key".

Những lý do Khả quan
Bạn gọi ra phương thức init và chuyển dev key dưới dạng một chuỗi trống. Chuyển dev key tới phương thức.

I get response 400 when I test in-app events

Tình huống
Bạn đang cố gắng thử nghiệm các sự kiện trong ứng dụng. Khi kích hoạt sự kiện, bạn thấy lỗi 400 trong nhật ký.

Những lý do Khả quan
Điều này cho biết có vấn đề với dev key. Kiểm tra xem dev key có chính xác không. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng dev chỉ chứa các ký tự chữ và số.

The log shows "warning: Google play services is missing"

Tình huống
Logcat hiển thị thông báo cảnh báo "CẢNH BÁO: Dịch vụ Google Play bị thiếu".

Những lý do Khả quan
Ứng dụng này thiếu các phần phụ thuộc của Google Play Services. Điều này có thể ngăn SDK thu thập GAID có thể gây ra sự cố với việc phân bổ.

Thêm các phần phụ thuộc sau vào tệp tin cấp ứng dụng build.gradle file:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:15.0.1'
implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:15.0.1'

I get response 403 on install or event recording

Tình huống
Bạn đang cố gắng thử nghiệm lượt cài đặt và các sự kiện chuyển đổi khác trong nhật ký. Khi bạn kích hoạt các sự kiện này, bạn sẽ thấy phản hồi 403 (cấm) trong nhật ký.

Những lý do Khả quan
This might be because you have the Zero package, which does not include attribution data; only data on clicks and impressions. To start receiving attribution data, learn more about the different AppsFlyer packages, and update as needed. You can also contact our customer engagement team at [email protected] if you have questions about our packages.

Tạo ứng dụng gỡ lỗi Android


Tùy chọn
Bạn có thể sử dụng các biến thể bản dựng của Android Studio để cấu hình ứng dụng gỡ lỗi dễ sử dụng cho mục đích thử nghiệm.

Tất cả các thử nghiệm có thể được thực hiện cho cả ứng dụng sản xuất và gỡ lỗi.

Bước 1: Cấu hình loại bản dựng debug của Gradle
Trong tệp tin cấp ứng dụng, build.gradle cấu hình debug loại bản dựng và thiết lập applicationIdSuffix làm tên của ứng dụng thử nghiệm (trong trường hợp này, .debug).

android {
  // ...
  buildTypes {
    // Prevents a signing error when building the production app
    release {
      signingConfig signingConfigs.debug
    } 
    debug {
      applicationIdSuffix ".debug"
    }
  }
}

Bước 2: Thêm ứng dụng mới vào AppsFlyer
Sử dụng tên gói cuối cùng làm ID ứng dụng khi thêm ứng dụng vào bảng điều khiển của AppsFlyer hoặc yêu cầu thành viên trong nhóm có quyền truy cập bảng điều khiển thêm ứng dụng đó.

Ví dụ, nếu bạn có một ứng dụng với tên gói com.your.app và bạn sử dụng cấu hình Gradle ở trên, thì tên của ứng dụng thử nghiệm sẽ là com.your.app.debug. Chuyển tên này làm ID ứng dụng khi thêm ứng dụng vào AppsFlyer.