Thử nghiệm tích hợp

Bạn có thể thử nghiệm tích hợp của mình cho hệ điều hành sau:

Thử nghiệm cho iOS/Android

Để thử nghiệm trình cắm, bạn cần triển khai ứng dụng iOS/Android. Sau đó, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

Để bật nhật ký gỡ lỗi, hãy đặt API sau thành true:

AppsFlyer.setIsDebug(true);

Thử nghiệm cho Windows

Để thử nghiệm trình cắm, bạn cần dựng ứng dụng UWP của mình.
Để bật nhật ký gỡ lỗi, vui lòng bỏ ghi chú dòng sau trong tệp tin AppsFlyerWindows.cs.

#define AFSDK_WIN_DEBUG

Sau khi chạy ứng dụng, bạn sẽ có thể tìm thấy nhật ký trong %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages<productname>\TempState\UnityPlayer.log