Tích hợp SDK

Liên kết đến hướng dẫn tích hợp SDK cho nhiều nền tảng được hỗ trợ.

Hướng dẫn tích hợp SDK AppsFlyer cho nhiều nền tảng khác nhau. Bằng cách tích hợp SDK, bạn nhận được phân bổ ứng dụng dùng được ngay.

Tích hợp SDK bao gồm:

  • Khởi tạo SDK
  • Khởi động SDK

Trước khi bạn bắt đầu

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt SDK.

Hướng dẫn tích hợp SDK

Chế độ gỡ lỗi