Cài đặt SDK

Liên kết đến hướng dẫn cài đặt SDK cho nhiều nền tảng được hỗ trợ.

Hướng dẫn cài đặt SDK AppsFlyer cho nhiều nền tảng khác nhau: