Thông báo đẩy

Tổng quan

Hướng dẫn sau đây trình bày về cấu hình của SDK Android để xử lý các thông báo đẩy gửi đến và gửi dữ liệu phân bổ đã trích xuất tới AppsFlyer.

Có 2 phương thức để triển khai tích hợp:

 • Bằng cách sử dụng OneLink trong tải trọng đẩy (phương thức được đề xuất).
 • Bằng cách sử dụng JSON thuần trong tải trọng đẩy (phương thức kế thừa).

Chọn phương thức phù hợp cho bạn dựa trên cách nhà tiếp thị cấu trúc thông báo đẩy.

Prerequisites

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn có:

 1. Một ứng dụng Android được tích hợp SDK AppsFlyer.
 2. Nếu triển khai giải pháp dựa trên OneLink được đề xuất, bạn cần có tên của mã khóa bên trong tải trọng của thông báo đẩy có chứa OneLink (do nhà tiếp thị ứng dụng cung cấp).

Tích hợp AppsFlyer với thông báo đẩy của Android bằng OneLink

Được đề xuất
Đây là phương thức được đề xuất khi triển khai đo lường thông báo đẩy trong SDK Android.

Để tích hợp AppsFlyer với các thông báo đẩy Android:
Trong mã khóa Application, call addPushNotificationDeepLinkPath trước khi gọi ra start:

AppsFlyerLib.getInstance().addPushNotificationDeepLinkPath("af_push_link");

In this example, the SDK is configured to look for the af_push_link ở cấp độ đầu tiên của tải trọng thông báo đẩy.
Khi gọi ra addPushNotificationDeepLinkPath the SDK verifies that:

 • Mã khóa được yêu cầu tồn tại trong tải trọng.
 • Mã khóa chứa một URL OneLink hợp lệ.

📘

Lưu ý

addPushNotificationDeepLinkPath accepts an array of strings too, to allow you to extract the relevant key from nested JSON structures. For more information, see addPushNotificationDeepLinkPath.

Tích hợp AppsFlyer với các thông báo đẩy Android bằng JSON (cũ)

Đây là phương thức kế thừa để triển khai đo lường thông báo đẩy trong Android SDK.

Để tích hợp AppsFlyer với các thông báo đẩy Android bằng giải pháp cũ:
Trong hoạt động được liên kết sâu, ở onCreate, call sendPushNotificationData:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  // ...
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // ...
    if (getIntent().getExtras() != null) {      
      AppsFlyerLib.getInstance().sendPushNotificationData(this);
    }
    // ...
  }
}

SDK dự kiến lấy được mã khóa af trong Gói extras của Intent. Nếu tìm thấy mã khóa, af SDK sẽ gửi giá trị đến AppsFlyer.