Thông báo đẩy

Tổng quan

Tìm hiểu cách bật ứng dụng để đo lường các chiến dịch thông báo đẩy và gửi dữ liệu phân bổ liên quan đến AppsFlyer.

Tích hợp AppsFlyer với các thông báo đẩy bằng OneLink (được đề xuất)

Tích hợp AppsFlyer với thông báo đẩy bằng JSON (kế thừa)