AppsFlyerShareInviteHelper

Tổng quan

The AppsFlyerShareInviteHelper cung cấp một cách có cấu trúc để tạo các URL lời mời người dùng cho nhiều trường hợp khác nhau.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Phương thức

generateInviteUrl

Chữ ký phương thức

(void)generateInviteUrlWithLinkGenerator:(AppsFlyerLinkGenerator *(^)(AppsFlyerLinkGenerator *generator))generatorCreator completionHandler:(void (^)(NSURL *_Nullable url))completionHandler;

Mô tả
Tạo một URL OneLink.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
AppsFlyerLinkGeneratorgenerator
(void (^)(NSURL *_Nullable url))completionHandlerTùy chọn. Nếu được cung cấp, SDK sẽ cố gắng tạo một liên kết rút gọn bằng cách sử dụng API OneLink.

Kết quả trả về
void.

logInvite

Chữ ký phương thức

(void)logInvite:(nullable NSString *)channel parameters:(nullable NSDictionary *)parameters;

Mô tả
Sử dụng để ghi lại sự kiện trong ứng dụng lời mời người dùng (af_invite).

Đối số đầu vào

Kết quả trả về
void.