AppsFlyerLinkGenerator

Tổng quan

Các ví dụ của lớp AppsFlyerLinkGenerator được cung cấp làm đầu vào cho generateInviteUrl from AppsFlyerShareInviteHelper.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Khai báo

@interface AppsFlyerLinkGenerator : NSObject

Để truy cập AppsFlyerLinkGenerator, hãy nhập AppsFlyerLib.

Thuộc tính

brandDomain

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, nullable) NSString *brandDomain;

Phương thức

setChannel

Chữ ký phương thức

- (void)setChannel      :(nonnull NSString *)channel;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringchannelKênh mà lời mời được gửi qua.

Kết quả trả về
void.

setReferrerCustomerId

Chữ ký phương thức

- (void)setReferrerCustomerId:(nonnull NSString *)referrerCustomerId;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringreferrerCustomerId

Kết quả trả về
void.

setCampaign

Chữ ký phương thức

- (void)setCampaign     :(nonnull NSString *)campaign;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringcampaign

Kết quả trả về
void.

setReferrerUID

Chữ ký phương thức

- (void)setReferrerUID    :(nonnull NSString *)referrerUID;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringreferrerUID

Kết quả trả về
void.

setReferrerName

Chữ ký phương thức

- (void)setReferrerName   :(nonnull NSString *)referrerName;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringreferrerName

Kết quả trả về
void.

setReferrerImageURL

Chữ ký phương thức

- (void)setReferrerImageURL :(nonnull NSString *)referrerImageURL;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringreferrerImageURLURL đến ảnh đại diện người dùng liên kết giới thiệu.

Kết quả trả về
void.

setAppleAppID

Chữ ký phương thức

- (void)setAppleAppID    :(nonnull NSString *)appleAppID;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringappleAppIDID Ứng dụng Apple

Kết quả trả về
void.

setDeeplinkPath

Chữ ký phương thức

- (void)setDeeplinkPath   :(nonnull NSString *)deeplinkPath;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringdeeplinkPathĐường dẫn liên kết sâu.

Kết quả trả về
void.

setBaseDeeplink

Chữ ký phương thức

- (void)setBaseDeeplink   :(nonnull NSString *)baseDeeplink;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringbaseDeeplinkĐường dẫn liên kết sâu cơ sở.

Kết quả trả về
void.

addParameterValue

Chữ ký phương thức

- (void)addParameterValue  :(nonnull NSString *)value forKey:(NSString *)key;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringvalueGiá trị thông số URL.
NSStringkeyTên thông số URL.

Kết quả trả về
void.

addParameters

Chữ ký phương thức

- (void)addParameters    :(nonnull NSDictionary *)parameters;

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSDictionaryparametersTừ điển thông số URL.

Kết quả trả về
void.