AppsFlyerLibDelegate

Tổng quan

Giao thức mở rộng AppDelegate. Giữ phương thức gọi lại cho các API và phân bổ cũ của OneLink.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Khai báo giao thức

extension AppDelegate: AppsFlyerLibDelegate {
   
  func onConversionDataSuccess(_ data: [AnyHashable: Any]) {
  ...
  }
  
  func onConversionDataFail(_ error: Error) {
  ...
  }
  
  func onAppOpenAttribution(_ attributionData: [AnyHashable: Any]) {
  ...
  }
  
  func onAppOpenAttributionFailure(_ error: Error) {
  ...
  }
}

Phương thức công khai

onAppOpenAttribution

Mô tả
Nhận dữ liệu cho người dùng khi ứng dụng mở qua liên kết sâu trực tiếp (không phải qua deferred deep linking).
Tìm hiểu thêm về onAppOpenAttribution() dành cho iOS.

Chữ ký phương thức

func onAppOpenAttribution(_ attributionData: [AnyHashable: Any]) {
		//Handle Deep Link Data
}
(void) onAppOpenAttribution:(NSDictionary*) attributionData {
		//Handle Deep Link
	}

onConversionDataSuccess

Mô tả

Nhận dữ liệu chuyển đổi sau khi cài đặt. Hữu ích cho deferred deep linking.
Tìm hiểu thêm về onConversionDataSuccess() dành cho iOS.

Chữ ký phương thức

func onConversionDataSuccess(_ installData: [AnyHashable: Any]) {
	 //Handle Conversion Data (Deferred Deep Link)
}
-(void)onConversionDataSuccess:(NSDictionary*) installData {
	 //Handle Conversion Data (Deferred Deep Link)
}

onAppOpenAttributionFailure

Mô tả

Xử lý lỗi khi không nhận được dữ liệu chuyển đổi từ các lượt cài đặt.
Tìm hiểu thêm về onAppOpenAttributionFailure() dành cho iOS.

Chữ ký phương thức

func onAppOpenAttributionFailure(_ error: Error?)
- (void)onAppOpenAttributionFailure:(NSError *)error;

onConversionDataFail

Mô tả

Xử lý lỗi khi không nhận được dữ liệu chuyển đổi từ các lượt cài đặt.
Tìm hiểu thêm về onConversionDataFail() dành cho iOS.

Chữ ký phương thức

func onConversionDataFail(_ error: Error?) {
		//  print("\(error)")
		// handle conversion data failure
}
-(void)onConversionDataFail:(NSError *) error {
	 NSLog(@"%@",error);
	 // handle conversion data failure
}

performOnAppAttribution

Mô tả

Cho phép nhà phát triển kích hoạt lại onAppOpenAttribution theo cách thủ công và cho phép nhà phát triển truy cập dữ liệu liên kết sâu bất kỳ lúc nào mà không cần kết nối với quy trình khởi chạy ứng dụng. Điều này có thể cần thiết vì lệnh gọi lại onAppOpenAttribution thông thường chỉ được gọi nếu ứng dụng được mở bằng liên kết sâu.

Chữ ký phương thức

AppsFlyerLib.shared().performOnAppAttribution(with: url)
[[AppsFlyerLib shared] performOnAppAttributionWithURL:(NSURL * _Nullable)url];