Tổng quan

AppsFlyerLib là lớp chính của SDK iOS của AppsFlyer và đóng gói hầu hết các phương thức.

Để nhập AppsFlyerLib:

// AppDelegate.h
#import <AppsFlyerLib/AppsFlyerLib.h>

@interface AppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate, AppsFlyerLibDelegate>

@end
import AppsFlyerLib

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Thuộc tính

advertisingIdentifier (read-only)

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, readonly) NSString *advertisingIdentifier

Mô tả
SDK AppsFlyer thu thập từ Apple advertisingIdentifier if the AdSupport.framework bao gồm trong SDK.
Bạn có thể vô hiệu hóa hoạt động này bằng cách đặt disableAdvertisingIdentifier to true.

LoạiTên
NSStringadvertisingIdentifier

anonymizeUser

Khai báo thuộc tính

@property(atomic) BOOL anonymizeUser;

Mô tả
Chọn không tham gia ghi nhật ký đối với người dùng cụ thể

LoạiTên
boolanonymizeUser

appInviteOneLinkID

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, nullable, setter = setAppInviteOneLink:) NSString * appInviteOneLinkID

Mô tả
Đặt ID OneLink của bạn từ cấu hình OneLink. Được sử dụng trong Lời mời Người dùng để tạo Liên kết OneLink.

LoạiTên
NSStringappInviteOneLinkID

appleAppID

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong) NSString * appleAppID

Mô tả
Sử dụng thuộc tính này để đặt ID Apple cho ứng dụng của bạn (lấy từ trang của ứng dụng trên iTunes Connect)

LoạiTên
NSStringappleAppID

appsFlyerDevKey

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong) NSString * appsFlyerDevKey

Mô tả
Sử dụng thuộc tính này để đặt dev key AppsFlyer của bạn.

LoạiTênMô tả
NSStringappsFlyerDevKeyDev key AppsFlyer của bạn.

currencyCode

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, nullable) NSString *currencyCode

Mô tả
Trường hợp trong các sự kiện mua trong ứng dụng, bạn có thể đặt mã tiền tệ mà người dùng của bạn đã dùng để mua.
Mã tiền tệ là mã gồm 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO.

Ví dụ cách dùng

[[AppsFlyerLib shared] setCurrencyCode:@"USD"];
AppsFlyerLib.shared().currencyCode = "USD"

customData

📘

Cài đặt customData before first launch will have the additional data included in installs, sessions, as well as in-app events.

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, nullable, setter = setAdditionalData:) NSDictionary * customData

Mô tả
Sử dụng để thêm dữ liệu tùy chỉnh vào tải trọng của sự kiện. Bạn sẽ nhận được dữ liệu này trong các báo cáo dữ liệu thô.

LoạiTên
NSDictionarycustomData

customerUserID

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, nullable) NSString * customerUserID

Mô tả
Trong trường hợp bạn sử dụng ID người dùng của riêng mình trong ứng dụng, bạn có thể đặt thuộc tính này thành ID đó.
Cho phép bạn tham chiếu chéo ID duy nhất của riêng mình với ID duy nhất của AppsFlyer và ID của các thiết bị khác

LoạiTên
NSStringcustomerUserID

deepLinkDelegate

Khai báo thuộc tính

@property(weak, nonatomic) id<AppsFlyerDeepLinkDelegate> deepLinkDelegate

Mô tả
Ủy nhiệm hàm thuộc tính của một đối tượng, tuân theo giao thức DeepLinkDelegate và triển khai các phương thức của nó.

LoạiTên
DeepLinkDelegatedeepLinkDelegate

Ví dụ cách dùng

AppsFlyerLib.shared().deepLinkDelegate = self

deepLinkTimeout

Mô tả
Hết thời gian chờ yêu cầu đối với Deferred Deeplinking.

Đơn vị tính bằng mili giây.

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic) NSUInteger deepLinkTimeout
LoạiTên
NSUIntegerdeepLinkTimeout

delegate

Mô tả
Ủy nhiệm hàm AppsFlyer. Xem AppsFlyerLibDelegate.
Khai báo thuộc tính

@property (nonatomic, weak) id<AppsFlyerLibDelegate> delegate;
LoạiTên
AppsFlyerLibDelegatedelegate

disableAdvertisingIdentifier

Khai báo thuộc tính

@property (nonatomic) int disableAdvertisingIdentifier;

Mô tả
nếu AdSupport.framework không bị tắt, SDK sẽ thu thập từ Apple advertisingIdentifier.
Bạn có thể vô hiệu hóa hoạt động này bằng cách đặt thuộc tính sau thành YES.

LoạiTên
NSStringadvertisingIdentifier

disableAppleAdsAttribution

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic) BOOL disableAppleAdsAttribution

Mô tả
Disables AdServices framework-based attribution for Apple Search Ads.

LoạiTên
booldisableAppleAdsAttribution

disableCollectASA

Khai báo thuộc tính

@property(atomic) BOOL disableCollectASA;

Mô tả
Disables the collection of data from the iAd Framework. This API has no effect in v6.12.3 and above, where the iAd Framework is no longer in use.

LoạiTên
booldisableCollectASA

disableIDFVCollection

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic) BOOL disableIDFVCollection;

Mô tả
Để tắt thu thập mã định danh nhà cung cấp ứng dụng (IDFV), hãy đặt disableIDFVCollection to YES.

LoạiTên
booldisableIDFVCollection

disableSKAdNetwork

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic) BOOL disableSKAdNetwork

Mô tả

LoạiTên
booldisableSKAdNetwork

facebookDeferredAppLink

Khai báo thuộc tính

@property (nonatomic, nullable) int *facebookDeferredAppLink;

Mô tả
Đặt liên kết ứng dụng Facebook bị hoãn lại theo cách thủ công.

LoạiTên
NSStringadvertisingIdentifier

host (read-only)

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, readonly) NSString *host

Mô tả
Thuộc tính này chấp nhận một giá trị chuỗi đại diện cho tên máy chủ đối với tất cả các điểm cuối. Để thiết lập máy chủ, hãy sử dụng setHost.

Để sử dụng điểm cuối SDK mặc định – hãy đặt giá trị thành nil.

LoạiTên
NSStringhost

hostPrefix (read-only)

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, strong, readonly) NSString *hostPrefix

Mô tả
Thuộc tính này chấp nhận một giá trị chuỗi đại diện cho tên máy chủ tiền tố đối với tất cả các điểm cuối. Để thiết lập máy chủ, hãy sử dụng setHost.

LoạiTên
NSStringhostPrefix

isDebug

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic) BOOL isDebug;

Mô tả
In thông báo SDK vào nhật ký bảng điều khiển. Nên bị vô hiệu hóa đối với các bản dựng phát triển.

LoạiTên
boolisDebug

isStopped

Khai báo thuộc tính

@property(atomic) BOOL isStopped;

📘

SDK Restart

Đặt isStopped = true and then set isStopped = false

No need to call start()

Mô tả
API to shut down all SDK activities. This will disable all requests from the SDK except for those related to fetching SKAd Network data from the server.

LoạiTên
boolisStopped

minTimeBetweenSessions

Khai báo thuộc tính

@property(atomic) NSUInteger minTimeBetweenSessions;

Mô tả
Đặt giá trị tùy chỉnh cho thời gian bắt buộc tối thiểu giữa các phiên.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSUIntegerminTimeBetweenSessionsĐặt thời gian tối thiểu giữa hai lần khởi chạy ứng dụng để được tính là hai phiên riêng biệt. Nếu chưa đặt, thời gian tối thiểu mặc định giữa các phiên sẽ là 5 giây

oneLinkCustomDomains

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, nullable) NSArray<NSString *> *oneLinkCustomDomains;

Mô tả
Đối với các nhà quảng cáo sử dụng OneLinks chỉ của cá nhân.

LoạiTên
NSArray<NSString *>oneLinkCustomDomains

phoneNumber

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, nullable) NSString *phoneNumber

Mô tả

LoạiTên
NSStringphoneNumber

resolveDeepLinkURLs

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, nullable) NSArray<NSString *> *resolveDeepLinkURLs;

Mô tả

LoạiTên
NSArray<NSString *>resolveDeepLinkURLs

Ví dụ cách dùng
Một số dịch vụ của bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ email (ESP) gói liên kết vào email với tên miền ghi nhận lượt nhấp của riêng họ. Một số dịch vụ thậm chí cho phép bạn thiết lập các miền ghi nhận lượt nhấp của riêng bạn. Nếu OneLink được gói trong các miền như vậy, điều này có thể giới hạn chức năng của nó.

Để khắc phục vấn đề này, hãy sử dụng setResolveDeepLinkURLs để lấy OneLink từ các miền nhấp chuột khởi chạy ứng dụng. Đảm bảo gọi ra API này trước khi khởi tạo SDK.

Ví dụ, bạn có ba tên miền nhấp chuột chuyển hướng đến OneLink của bạn, đó là https://mysubdomain.onelink.me/abCD. Sử dụng API này để nhận OneLink mà miền nhấp chuột của bạn chuyển hướng đến. Phương thức API này nhận được danh sách các miền mà SDK giải quyết.

[AppsFlyerLib shared].resolveDeepLinkURLs = @[@"example.com",@"click.example.com"];
AppsFlyerLib.shared().resolveDeepLinkURLs = ["example.com", "click.example.com"]

Điều này cho phép bạn sử dụng tên miền nhấp chuột của mình trong khi vẫn duy trì chức năng OneLink. Các miền nhấp chuột có trách nhiệm khởi chạy ứng dụng. Còn API sẽ nhận được OneLink từ những miền nhấp chuột và sau đó bạn có thể sử dụng dữ liệu từ OneLink này để liên kết sâu và tùy chỉnh nội dung người dùng.

sharingFilter

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic, nullable) NSArray<NSString *> *sharingFilter;

Mô tả

LoạiTên
NSArray<NSString *>sharingFilter

shouldCollectDeviceName

Khai báo thuộc tính

@property(nonatomic) BOOL shouldCollectDeviceName;

Mô tả
Đặt cờ này thành YES (Có), để thu thập tên thiết bị hiện tại (ví dụ: “iPhone của tôi”).

LoạiTên
boolshouldCollectDeviceName

useReceiptValidationSandbox

Khai báo thuộc tính

@property (nonatomic) BOOL useReceiptValidationSandbox;

Mô tả
Xác thực biên lai mua hàng trong ứng dụng trong môi trường Apple (sản xuất hoặc sandbox).

LoạiTên
booluseReceiptValidationSandbox

useUninstallSandbox

Khai báo thuộc tính

@property (nonatomic) BOOL useUninstallSandbox;

Mô tả
Đặt cờ này để thử nghiệm gỡ cài đặt trong môi trường Apple (sản xuất hoặc sandbox).

LoạiTên
booluseUninstallSandbox

Phương thức

addPushNotificationDeepLinkPath

Chữ ký phương thức

- (void)addPushNotificationDeepLinkPath:(NSArray<NSString *> *)deepLinkPath;
addPushNotificationDeepLinkPath(deepLinkPath: [String])

Mô tả
Thêm mảng mã khóa, được sử dụng để tạo đường dẫn mã khóa nhằm giải quyết liên kết sâu từ tải trọng thông báo đẩy.

Đối số đầu vào

LoạiTên
NSArray<NSString *>deepLinkPath

Kết quả trả về
void.

Ví dụ cách dùng
Cấu hình cơ bản

[AppsFlyerLib shared] addPushNotificationDeepLinkPath:@[@"af_push_link"]]
AppsFlyerLib.shared().addPushNotificationDeepLinkPath(["af_push_link"])

Cấu hình nâng cao

[AppsFlyerLib shared] addPushNotificationDeepLinkPath:@[@"deeply", @"nested", @"deep_link"]]
AppsFlyerLib.shared().addPushNotificationDeepLinkPath(["deeply", "nested", "deep_link"])

Lệnh gọi này khớp với cấu trúc tải trọng sau:

{
 "deeply": {
   "nested": {
     “deep_link”: “https://yourdeeplink2.onelink.me”
   }
 }
}

appendParametersToDeepLinkingURL

Chữ ký phương thức

(void)appendParametersToDeepLinkingURLWithString:(NSString *)containsString parameters:(NSDictionary<NSString *, NSString*> *)parameters;
appendParametersToDeeplinkURL(contains: String, parameters: [String : String])

Mô tả
So khớp các URL chứa contains dưới dạng một chuỗi con và thêm các thông số truy vấn vào chúng. Trong trường hợp URL không khớp, các thông số sẽ không được thêm vào nó.

🚧

Gọi ra phương thức này trước khi gọi start

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringcontainsChuỗi kiểm tra trong URL.
NSDictionaryparametersCác thông số để thêm vào url liên kết sâu sau khi nó xác thực thành công.

Kết quả trả về
void.

continue

Chữ ký phương thức

- (id)continueUserActivity:(id)userActivity
restorationHandler:
(void (^_Nullable)(int *_Nullable))restorationHandler;
AppsFlyerLib.shared().continue(userActivity: NSUserActivity?, restorationHandler: (([Any]?) -> Void)?)

Mô tả
Cho phép AppsFlyer xử lý việc khôi phục từ một `NSUserActivity. Sử dụng phương thức này để xử lý các Liên kết chung.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSUserActivityuserActivityThe NSUserActivity đã được chuyển cho ủy nhiệm hàm ứng dụng của bạn
void (^_Nullable)(int *_Nullable)restorationHandlerchuyển nil

Kết quả trả về
void.

enableFacebookDeferderedApplinks

Chữ ký phương thức

- (void)enableFacebookDeferredApplinksWithClass:(Class _Nullable)facebookAppLinkUtilityClass;
enableFacebookDeferredApplinks(with:AnyClass?)

Mô tả
Bật bộ tính năng thu thập Liên kết ứng dụng gián tiếp của Facebook.

 • Yêu cầu SDK Facebook và ứng dụng Facebook trên thiết bị mục tiêu/khách hàng.
 • API này phải được gọi ra trước khi khởi tạo SDK AppsFlyer để có thể hoạt động bình thường

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
FBSDKAppLinkUtilityfacebookAppLinkUtilityClass

Kết quả trả về
void.

enableTCFDataCollection

Chữ ký phương thức

- (void)enableTCFDataCollection:(BOOL)flag;
func enableTCFDataCollection(_ flag: Bool)

Mô tả
Enables the collection of Transparency and Consent Framework (TCF) data from NSUserDefaults. The data was placed in UserDefaults by the device's TCF v2.2 compatible Consent Management Platform (CMP).

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
BoolflagA Boolean value to enable or disable the collection of TCF data.

Kết quả trả về
void.

getAppsFlyerUID

Chữ ký phương thức

- (NSString *)getAppsFlyerUID;
getAppsFlyerUID()

Mô tả
Nhận ID thiết bị duy nhất của AppsFlyer. SDK sẽ tạo ra một ID thiết bị duy nhất của AppsFlyer khi cài đặt ứng dụng. Khi SDK khởi động, ID này sẽ được ghi nhận là ID của lượt cài đặt ứng dụng đầu tiên.

Đối số đầu vào
Phương thức này không có đối số đầu vào.

Kết quả trả về

LoạiMô tả
NSStringID nội bộ của AppsFlyer.

getSDKVersion

Chữ ký phương thức

- (NSString *)getSDKVersion;
getSDKVersion()

Mô tả
Nhận phiên bản SDK.

Đối số đầu vào
Phương thức này không có đối số đầu vào.

Kết quả trả về

LoạiMô tả
NSStringPhiên bản SDK AppsFlyer.

handleOpen

Chữ ký phương thức

- (void)handleOpenUrl:(id)url options:(id)options;
AppsFlyerLib.shared().handleOpen(url: URL?, options: [AnyHashable : Any]?)

Mô tả
Gọi ra phương thức này từ bên trong phương thức AppDelegate openURL method.
This method handles URI-scheme for iOS 9 and above.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSURLurlURL đã được chuyển cho ủy nhiệm hàm ứng dụng của bạn.
AnyHashableoptionsTừ điển tùy chọn đã được chuyển đến AppDelegate của bạn.

Kết quả trả về
void.

handlePushNotification

Chữ ký phương thức

- (void)handlePushNotification:(NSDictionary * _Nullable)pushPayload;
AppsFlyerLib.shared().handlePushNotification(pushPayload: [AnyHashable : Any]?)

Mô tả
Bật AppsFlyer để xử lý thông báo đẩy.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
AnyHashablepushPayloadThe userInfo từ thông báo từ xa nhận được. Trừ khi sử dụng addPushNotificationDeepLinkPath , dữ liệu phải nằm trong mã khóa @“af” .

Kết quả trả về
void.

logEvent

Chữ ký phương thức

- (void)logEvent:(NSString *)eventName withValues:(NSDictionary * _Nullable)values;
logEvent(eventName: String, withValues: [AnyHashable : Any]?)

Mô tả
Sử dụng phương thức này để ghi nhật ký một sự kiện với các thông số sự kiện.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringeventNameChứa tên sự kiện có thể được cung cấp từ các hằng số xác định trước
AnyHashablewithValuestừ điển các giá trị để xử lý bởi backend

Kết quả trả về
void.

logEvent

Chữ ký phương thức

- (void)logEventWithEventName:(NSString *)eventName
 eventValues:(NSDictionary<NSString * , id> * _Nullable)eventValues
 completionHandler:(void (^ _Nullable)(NSDictionary<NSString *, id> * _Nullable dictionary, NSError * _Nullable error))completionHandler;
logEvent(eventName: String, withValues: [AnyHashable : Any]?, completionHandler:(([String : Any]?, Error?) -> Void)?)

Mô tả
Sử dụng phương thức này để ghi nhật ký một sự kiện với các thông số sự kiện và chuyển một trình xử lý hoàn thành để xử lý việc gửi sự kiện thành công và thất bại.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringeventNameChứa tên sự kiện có thể được cung cấp từ các hằng số xác định trước
AnyHashablewithValuestừ điển các giá trị để xử lý bởi backend
(^ _Nullable)(NSDictionary<NSString _, id> _ _Nullable dictionary, NSError * _Nullable error))completionHandler

Kết quả trả về
void.

logLocation

Chữ ký phương thức

- (void)logLocation:(double)longitude latitude:(double)latitude;
logLocation(longitude: Double, latitude: Double)

Mô tả
Để ghi nhật ký vị trí cho hàng rào địa lý. Làm giống như đoạn mã dưới đây.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
DoublelongitudeKinh độ vị trí
DoublelatitudeVĩ độ vị trí

Kết quả trả về
void.

performOnAppAttribution

Chữ ký phương thức

- (void)performOnAppAttributionWithURL:(NSURL * _Nullable)URL;
performOnAppAttribution(with:URL?)

Mô tả
Được sử dụng để kích hoạt ủy nhiệm hàm onAppOpenAttribution delegate.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSURLURLThông số cần phân giải thành - [AppsFlyerLibDelegate onAppOpenAttribution:]

Kết quả trả về
void.

registerUninstall

Chữ ký phương thức

- (void)registerUninstall:(NSData * _Nullable)deviceToken;
registerUninstall(deviceToken: Data?)

Mô tả
Đăng ký lượt gỡ cài đặt - bạn nên đăng ký nhận thông báo từ xa và cung cấp cho AppsFlyer token thiết bị đẩy.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSDatadeviceTokenThe deviceToken là từ didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken.

Kết quả trả về
void.

setConsentData

Chữ ký phương thức

.setConsentData(afConsent: AppsFlyerConsent)
- (void)setConsentData:(AppsFlyerConsent) afConsent

Mô tả

Transfers consent data to the SDK.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
AppsFlyerConsentafConsentAn object containing user consent data

setCurrentDeviceLanguage

Chữ ký phương thức

- (void)setCurrentDeviceLanguage:(NSString *)currentDeviceLanguage

Mô tả
Sử dụng phương thức này để đặt ngôn ngữ thiết bị trong SDK và chuyển nó đến AppsFlyer.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringcurrentDeviceLanguageNgôn ngữ hiện tại của thiết bị.

Ví dụ cách dùng

NSString *language = [[NSLocale preferredLanguages] objectAtIndex:0]
  [[AppsFlyerLib shared] setCurrentDeviceLanguage: @language];
let language = NSLocale.current.languageCode
AppsFlyerLib.shared().currentDeviceLanguage = language

setHost

Chữ ký phương thức

(void)setHost:(NSString *)host withHostPrefix:(NSString *)hostPrefix;
setHost(host: String, withHostPrefix: String)

Mô tả
Hàm này đặt tên máy chủ và tên máy chủ tiền tố cho tất cả các điểm cuối.

Note: Starting with SDK V6.11, if the host value is empty or null, the API call will be ignored.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringhosttên máy chủ.
NSStringwithHostPrefixBắt buộc. tiền tố máy chủ.

Kết quả trả về
void.

Ví dụ cách dùng

[[AppsFlyerLib shared] setHost:@"example.com" withHostPrefix:@"my_host_prefix"];
AppsFlyerLib.shared().setHost("example.com", withHostPrefix: "my_host_prefix")

setPartnerData

Chữ ký phương thức

- (void)setPartnerDataWithPartnerId:(NSString * _Nullable)partnerId partnerInfo:(NSDictionary<NSString *, id> * _Nullable)partnerInfo;
setPartnerData(partnerId: String?, partnerInfo: [String : Any]?)

Mô tả
Cho phép gửi dữ liệu tùy chỉnh cho mục đích tích hợp đối tác.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringpartnerIdID của đối tác (thường có hậu tố _int )
NSDictionary<NSString _, id> _ _NullablepartnerInfodữ liệu khách hàng, phụ thuộc vào bản chất của tích hợp với đối tác cụ thể

Kết quả trả về
void.

Ví dụ cách dùng

NSDictionary *partnerInfo = @{
 @"puid": @"123456789",
};

[[AppsFlyerLib shared] setPartnerDataWithPartnerId: @"test_int" partnerInfo:partnerInfo];
let partnerInfo = [
 "puid":"123456789",
]

AppsFlyerLib.shared().setPartnerData(partnerId:"test_int", partnerInfo:partnerInfo)

setSharingFilterForPartners

Đã thêm vào V6.4
Chữ ký phương thức

- (void)setSharingFilterForPartners:(NSArray<NSString *> * _Nullable)sharingFilter;

This function replaces the deprecated setSharingFilterForAllPartners

Mô tả
Cho phép bạn cấu hình những đối tác nào mà SDK sẽ loại trừ khỏi việc chia sẻ dữ liệu.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSArray<NSString _> _ _NullablesharingFilterMột hoặc nhiều mã định danh đối tác mà bạn muốn loại trừ. Chỉ được bao gồm các chữ cái/chữ số và dấu gạch dưới.

Độ dài ID đối tác tối đa: 45

Lưu ý:
To find out the required partner IDs:

 1. Run the Get active integrations API for a list of all active integrations
 2. Sử dụng phương thức media_source_name values from the API response as input values to the method partners array.

Exceptions:

 • For Apple Search Ads use Apple Search Ads (and not iossearchads_int).
 • For Twitter, use twitter (and not twitter_int)

Ví dụ cách dùng

[[AppsFlyerLib shared] setSharingFilterForPartners:@[@"examplePartner1_int"]]; // 1 partner
[[AppsFlyerLib shared] setSharingFilterForPartners:@[@"examplePartner1_int", @"examplePartner2_int"]]; // multiple partners
[[AppsFlyerLib shared] setSharingFilterForPartners:@[@"all"]]; // All partners
[[AppsFlyerLib shared] setSharingFilterForPartners:nil]; // Reset list (default)
AppsFlyerLib.shared().setSharingFilterForPartners(["examplePartner1_int"]) // 1 partner
AppsFlyerLib.shared().setSharingFilterForPartners(["examplePartner2_int", "examplePartner1_int"]) // multiple partners
AppsFlyerLib.shared().setSharingFilterForPartners(["all"]) // All partners
AppsFlyerLib.shared().setSharingFilterForPartners(nil) // Reset list (default)

setSharingFilterForAllPartners

Không còn được hỗ trợ trong V6.4
Chữ ký phương thức

- (void)setSharingFilterForAllPartners;
setSharingFilterForAllPartners()

This function is deprecated and has been replaced by setSharingFilterForPartners

Mô tả
Block an event from being shared with integrated partners.

Đối số đầu vào
Phương thức này không có đối số đầu vào.

Kết quả trả về
void

setUserEmails

Chữ ký phương thức

- (void)setUserEmails:(NSArray<NSString *> * _Nullable)userEmails withCryptType:(EmailCryptType)type;
setUserEmails(userEmails: [String]?, with: EmailCryptType)

Mô tả
Use this to set the user email(s).
Note: MD-5 and SHA-1 encryption types are deprecated starting with SDK V6.9.0. Currently, only SHA-256 and NONE are supported.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSArray<NSString *>userEmailsMảng email.
EmailCryptTypetypeLoại mã hóa.

Kết quả trả về
void.

shared

Chữ ký phương thức

(AppsFlyerLib *)shared;

Mô tả
Lấy phiên bản singleton của lớp AppsFlyerLib , tạo ra phiên bản này nếu cần thiết.

Ví dụ cách dùng

AppsFlyerLib.shared()

start

Chữ ký phương thức

- (void)start;
(void) start()

Mô tả
Khởi động SDK.

Đối số đầu vào
Phương thức này không có đối số đầu vào.

Kết quả trả về
void.

start

Chữ ký phương thức

- (void)startWithCompletionHandler:(void (^ _Nullable)(NSDictionary<NSString *, id> * _Nullable dictionary, NSError * _Nullable error))completionHandler;
start(completionHandler: (([String : Any]?, Error?) -> Void)?)

Mô tả
Khởi động SDK với trình xử lý hoàn thành.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
void (^ _Nullable)(NSDictionary<NSString _, id> _ _Nullable dictionary, NSError * _Nullable error)completionHandler

Kết quả trả về
void.

validateAndLogInAppPurchase

(Supported from SDK v.6.14.1)

Chữ ký phương thức

typedef void (^AFSDKValidateAndLogCompletion)(AFSDKValidateAndLogResult * _Nullable result);
- (void)validateAndLogInAppPurchase:(AFSDKPurchaseDetails *)details
          extraEventValues:(NSDictionary * _Nullable)extraEventValues
         completionHandler:(AFSDKValidateAndLogCompletion)completionHandler NS_AVAILABLE(10_7, 7_0);

Mô tả

The method validates a purchase event with the store and if the validation is successful, the SDK sends an af_purchase event to AppsFlyer.

See detailed instructions in Validate and log in-app purchase.

Thông số đầu vào

TênLoạiMô tả
details*'AFSDKPurchaseDetails'*An object that encapsulates all data related to the purchase provided to the validateAndLogInAppPurchase method.
extraEventValuesNSDictionary * _NullableAn optional dictionary containing additional parameters to log with the purchase event.
completionHandler*AFSDKValidateAndLogCompletionA completion handler block that is called with the result of the purchase validation and logging.

Kết quả trả về
void.

AFSDKPurchaseDetails

An object that encapsulates all data related to the purchase provided to the validateAndLogInAppPurchase .

AFSDKPurchaseDetails parameters

TênLoạiMô tả
productIdchuỗiThe product identifier for the purchase.
pricechuỗiThe price of the product.
currencychuỗiThe currency used for the billing operation.
transactionIdchuỗiA specific identifier for the transaction.

validateAndLogInAppPurchase (LEGACY)

(Supported until SDK v.6.14.0)

Chữ ký phương thức

- (void)validateAndLogInAppPurchase:(id)productIdentifier
price:(id)price
 currency:(id)currency
transactionId:(id)transactionId
additionalParameters:(id)params
success:(void (^_Nullable)(int *))successBlock
failure:
(void (^_Nullable)(int *_Nullable,
 id _Nullable))failedBlock;
validateAndLog(inAppPurchase: String?, price: String?, currency: String?, transactionId: String?, additionalParameters: [AnyHashable : Any]?, success: ([AnyHashable : Any]) -> Void)?, failure: ((Error?, Any?) -> Void)?)

Mô tả
Để ghi nhật ký và xác thực mua hàng trong ứng dụng, bạn có thể gọi ra phương thức này từ phương thức [completeTransaction] trong SKPaymentTransactionObserver.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringproductIdentifierinAppPurchase trong Swift.
NSStringprice
NSStringcurrency
NSStringtransactionId
NSDictionaryadditionalParameters
void (^_Nullable)(int *))successBlocksuccessBlockTrình xử lý hoàn thành cho ghi nhật ký và xác thực thành công.
void (^_Nullable)(int *_Nullable, id _Nullable))failedBlockTrình xử lý hoàn thành cho ghi nhật ký và xác thực thất bại.

Kết quả trả về
void.

waitForATTUserAuthorization

Chữ ký phương thức

- (void)waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval:(id)timeoutInterval;
waitForATTUserAuthorization(timeoutInterval:)

Mô tả
Chờ yêu cầu người dùng ủy quyền để truy cập dữ liệu liên quan đến ứng dụng

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSIntegertimeoutInterval

Ví dụ cách dùng

if (@available(iOS 14, *)) {
    [[AppsFlyerLib shared] waitForATTUserAuthorizationWithTimeoutInterval:60];
    [ATTrackingManager requestTrackingAuthorizationWithCompletionHandler:^(ATTrackingManagerAuthorizationStatus status){
    }];
  }
if #available(iOS 14, *) {
      AppsFlyerLib.shared().waitForATTUserAuthorization(withTimeoutInterval: 60)
      ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization { (status) in
      }
    }

Kết quả trả về
void.