AppsFlyerDeepLinkResult

Tổng quan

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Thuộc tính

deepLink

LoạiTênMô tả
DeepLinkDeepLinkThuộc tính giữ dữ liệu OneLink đã truy xuất từ API UDL.

status

LoạiTênMô tả
DeepLinkResultStatusstatus

Hằng số

TênMô tả
AFSDKDeepLinkResultStatusNotFoundAPI UDL không tìm được giá trị phù hợp với lượt nhấp liên kết sâu hoặc deferred deep linking này.
Phương thức didResolveDeepLink() sẽ thoát.
AFSDKDeepLinkResultStatusFoundAPI UDL đã tìm được một giá trị phù hợp với lượt nhấp liên kết sâu hoặc deferred deep linking này.
Dữ liệu liên kết sâu OneLink nằm trong đối tượng DeepLink trong thuộc tính deepLink.
AFSDKDeepLinkResultStatusFailureAPI UDL đã gặp lỗi khi cố gắng tìm một kết quả phù hợp với lượt nhấp liên kết sâu hoặc deferred deep linking này hoặc trong quá trình truy xuất dữ liệu OneLink.
Nhận lỗi từ thuộc tính error (lỗi).

Error

LoạiTênMô tả
NSErrorerrorThuộc tính giữ lỗi được phát hiện trong thao tác UDL.