AppsFlyerDeepLinkDelegate

Tổng quan

Giao thức mở rộng AppDelegate. Giữ phương thức gọi lại cho Liên kết Sâu Hợp nhất.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Khai báo giao thức

extension AppDelegate: DeepLinkDelegate {
     
    func didResolveDeepLink(_ result: DeepLinkResult) {
    ….
    }    
}

Phương thức công khai

didResolveDeepLink

Chữ ký phương thức

- (void)didResolveDeepLink:(AppsFlyerDeepLinkResult *_Nonnull)result;

Mô tả
didResolveDeepLink(_ result:) là hàm gọi lại cho onDeepLinking trong API Liên kết Sâu Hợp nhất.

Thông số lệnh gọi lại

LoạiTênMô tả
didResolveDeepLinkresultMột đối tượng chứa kết quả hoạt động truy xuất OneLink và dữ liệu DeepLink (hoặc lỗi nếu xảy ra lỗi.