Tổng quan

Lớp công khai chứa dữ liệu liên kết sâu.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Thuộc tính

deeplinkValue

LoạiTênMô tả
NSStringdeeplinkValueGiá trị liên kết sâu từ URL OneLink.

clickHTTPReferrer

LoạiTênMô tả
NSStringclickHTTPReferrerLiên kết giới thiệu HTTP từ URL OneLink xác định địa chỉ của trang web được liên kết với URL nhấp của AppsFlyer. Bằng cách kiểm tra liên kết giới thiệu, bạn có thể xem yêu cầu được bắt nguồn từ đâu.

mediaSource

LoạiTênMô tả
NSStringmediaSourceTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Nguồn truyền thông từ URL OneLink.

campaign

LoạiTênMô tả
NSStringcampaignTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Chiến dịch từ URL OneLink.

campaignId

LoạiTênMô tả
NSStringcampaignIdTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
ID chiến dịch từ URL OneLink.

afSub1

LoạiTênMô tả
NSStringafSub1Trong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

afSub2

LoạiTênMô tả
NSStringafSub2Trong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

afSub3

LoạiTênMô tả
NSStringafSub3Trong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

afSub4

LoạiTênMô tả
NSStringafSub4Trong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

afSub5

LoạiTênMô tả
NSStringafSub4Trong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

clickEvent

LoạiTênMô tả
NSDictionary<NSString*, id>clickEventTrả về một từ điển chứa tất cả dữ liệu OneLink của liên kết này.

Nếu URL OneLink chứa bất kỳ mã khóa nào sau đây, chúng sẽ xuất hiện trong clickEvent:

 • deep_link_sub1
 • deep_link_sub2
 • deep_link_sub3
 • deep_link_sub4
 • deep_link_sub5
 • deep_link_sub6
 • deep_link_sub7
 • deep_link_sub8
 • deep_link_sub9
 • deep_link_sub10

matchType

LoạiTênMô tả
NSStringmatchTypePhương thức phân bổ được sử dụng để khớp với lượt nhấp này.

Giá trị có thể bao gồm:
 • liên kết giới thiệu (Chuỗi liên kết giới thiệu Google Play)
 • id_matching
 • probabilistic
 • srn (mạng tự báo cáo)

Chỉ được trả về trong các tình huống deferred deep linking.

isDeferred

LoạiTênMô tả
boolisDeferredXác định xem lệnh gọi UDL này cho lần khởi chạy đầu tiên của ứng dụng có nằm trong luồng deferred deep link hay không.