Tham chiếu SDK iOS

Tài liệu tham khảo SDK iOS của AppsFlyer.

Đây là tài liệu tham khảo SDK iOS. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các mô tả kỹ thuật về các lớp, giao thức và phương thức chứa SDK.

Lớp

Giao thức