SDK iOS

Hướng dẫn SDK iOS của AppsFlyer dành cho nhà phát triển.

Ví dụ chi tiết

Luồng thực hiện SDK iOS

  1. Cài đặt SDK
  2. Tích hợp SDK
  3. Thử nghiệm tích hợp

Các tính năng cốt lõi

Tài liệu tham khảo

Khả năng tương thích của SDK

  • iOS 9+ (iPhone, iPod, iPad)
  • tvOS 9+ (Apple TV)
  • Phù hợp với mạng IPv6 DNS64/NAT64 của Apple.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần khả năng tương thích của SDK.