Thử nghiệm tích hợp

Tổng quan

Sau khi hoàn thành tích hợp SDK, bạn nên tiến hành thử nghiệm tích hợp. Việc thử nghiệm giúp đảm bảo thu thập và phân phối dữ liệu một cách chính xác và toàn diện.

Thử nghiệm tích hợp

Testing verifies that the SDK:

  • Starts and successfully establishes a connection to AppsFlyer, with no networking/authentication issues.
  • Chuyển tiếp chính xác dữ liệu phân bổ.

Thực hiện bằng cách:

  1. tạo đường dẫn phân bổ AppsFlyer và sử dụng đường dẫn này để mô phỏng người dùng nhấp vào quảng cáo.
  2. Cài đặt ứng dụng trên thiết bị thử nghiệm đã đăng ký.
  3. Kiểm tra dữ liệu chuyển đổi.

Ứng dụng gỡ lỗi

Để tránh trộn lẫn dữ liệu sản xuất với lượt chuyển đổi và sự kiện trong ứng dụng thử nghiệm, bạn có thể kiểm tra tích hợp SDK bằng ứng dụng gỡ lỗi.

Các ứng dụng gỡ lỗi khác với các ứng dụng sản xuất ở điểm:

  1. Có ID ứng dụng khác nhau.
  2. Có phiên bản của riêng chúng trong bảng điều khiển của AppsFlyer.
  3. Không được xuất bản lên các cửa hàng ứng dụng.

Tạo ứng dụng gỡ lỗi liên quan đến việc điều chỉnh cấu hình bản dựng ứng dụng của bạn và thêm ứng dụng mới vào bảng điều khiển, được sử dụng cho mục đích thử nghiệm.