Thêm appsflyer-unity-plugin vào dự án của bạn

Thêm SDK vào dự án của bạn

Để thêm trình cắm vào dự án của bạn, bạn có thể thêm unitypackage hoặc sử dụng Trình quản lý Gói Unity.

Lưu ý: Trình cắm được dựng với Trình quản lý Phụ thuộc Bên ngoài cho Unity (EDM4U) (trước đây là Trình giải quyết Dịch vụ Phát / Trình giải quyết Jar)

 • Trình quản lý Phụ thuộc Bên ngoài cho Unity được phân bổ cùng appsflyer-unity-plugin theo mặc định.
 • Điều này sẽ giúp quá trình tích hợp dễ dàng hơn bằng cách giải quyết xung đột phụ thuộc giữa trình cắm của bạn và các trình cắm khác trong dự án của bạn.
 • Thêm appsflyer-unity-plugin.v*.unitypackage sẽ tự động nhập tất cả tài sản cần thiết cho cả SDK AppsFlyer và Trình quản lý Phụ thuộc Bên ngoài cho Unity.

Sử dụng unitypackage

 1. Sao chép/tải xuống kho trình cắm.
 2. Nhập appsflyer-unity-plugin-*.unitypackage vào dự án Unity của bạn.
 3. Đi đến Assets >> Import Package >> Custom Package.
 4. Chọn tệp tin appsflyer-unity-plugin-*.unitypackage.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn đưa vào Trình quản lý Phụ thuộc Bên ngoài cho Unity, hãy tham khảo các bước cài đặt này.

Sử dụng Trình quản lý Gói Unity

 1. Follow Google's guide in order to integrate UPM (Unity Package Manager).
  Note: If you do not wish to include The External Dependency Manager for Unity, refer to steps 2 & 3 here.

 2. Thêm appsflyer-unity-plugin vào phần phụ thuộc:
  Thêm dòng này cho chế độ thông thường

 "appsflyer-unity-plugin": "https://github.com/AppsFlyerSDK/appsflyer-unity-plugin.git#upm"

Hoặc dòng này cho chế độ Nghiêm ngặt:

 "appsflyer-unity-plugin": "https://github.com/AppsFlyerSDK/appsflyer-unity-plugin.git#Strict-upm"

Cài đặt không có unity-jar-resolver

 1. nhập appsflyer-unity-plugin.v*.unitypackage vào dự án của bạn nhưng đảm bảo bỏ chọn các phần phụ thuộc EDM4U .

 2. Tải xuống và thêm các thành phần phụ thuộc Android bắt buộc vào thư mục Assets/Plugins/Android:

  1. SDK Android của AppsFlyer
  2. Unity Wrapper của AppsFlyer
  3. Thư viện Google Installreferrer
 3. Tải xuống và thêm các thành phần phụ thuộc iOS bắt buộc vào thư mục Assets/Plugins/iOS/AppsFlyer:

  1. Tải xuống SDK iOS dưới dạng thư viện tĩnh
  2. Giải nén tệp tin bạn đã tải xuống
  3. Kéo và thả tất cả các tệp tin vào thư mục Assets/Plugins/iOS/AppsFlyer .