Sự kiện trong Ứng dụng

Tổng quan

Sự kiện trong ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn. Bạn nên dành thời gian và xác định các sự kiện bạn muốn đo lường để có thể đo lường ROI (Lợi tức đầu tư) và LTV (Giá trị Vòng đời).

Việc ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được thực hiện bằng cách gọi ra sendEvent với tên sự kiện và các thông số giá trị. Xem tài liệu về Sự kiện trong ứng dụng để biết thêm chi tiết.

Tìm thêm thông tin về ghi nhận sự kiện ở đây.

Gửi sự kiện

void sendEvent(string eventName, Dictionary<string, string> eventValues)

parametertypedescription
eventNamestringTên của sự kiện
eventValuesDictionary<string, string>Các giá trị sự kiện được gửi cùng với sự kiện

Ví dụ:

Dictionary<string, string> eventValues = new Dictionary<string, string>();
eventValues.Add(AFInAppEvents.CURRENCY, "USD");
eventValues.Add(AFInAppEvents.REVENUE, "0.99");
eventValues.Add("af_quantity", "1");
AppsFlyer.sendEvent(AFInAppEvents.PURCHASE, eventValues);

📘

Lưu ý

Không thêm ký hiệu loại tiền tệ vào giá trị doanh thu.


Xác nhận mua hàng trong ứng dụng

Để xác thực biên lai mua hàng trong ứng dụng, hãy làm theo hướng dẫn tùy theo hệ điều hành của bạn.

Lưu ý
Việc gọi ra validateReceipt sẽ tự động tạo sự kiện trong ứng dụng af_purchase nên bạn không cần phải tự gửi sự kiện này.
Phản hồi xác thực mua hàng được kích hoạt trong lớp AppsFlyerTrackerCallbacks.cs class.

void validateAndSendInAppPurchase(string productIdentifier, string price, string currency, string tranactionId, Dictionary<string, string> additionalParameters, MonoBehaviour gameObject)

//To get the callbacks
//AppsFlyer.createValidateInAppListener ("AppsFlyerTrackerCallbacks", "onInAppBillingSuccess", "onInAppBillingFailure");
AppsFlyer.validateReceipt(string publicKey, string purchaseData, string signature, string price, string currency, Dictionary additionalParametes);
using UnityEngine.Purchasing;
using AppsFlyerSDK;

public class AppsFlyerObject : MonoBehaviour, IStoreListener, IAppsFlyerValidateReceipt
{

  public static string kProductIDConsumable = "com.test.cons";

  void Start()
  {
    AppsFlyer.initSDK("devKey", "devKey");
    AppsFlyer.startSDK();
  }

  public PurchaseProcessingResult ProcessPurchase(PurchaseEventArgs args)
  {
    string prodID = args.purchasedProduct.definition.id;
    string price = args.purchasedProduct.metadata.localizedPrice.ToString();
    string currency = args.purchasedProduct.metadata.isoCurrencyCode;

    string receipt = args.purchasedProduct.receipt;
    var recptToJSON = (Dictionary<string, object>)AFMiniJSON.Json.Deserialize(product.receipt);
    var receiptPayload = (Dictionary<string, object>)AFMiniJSON.Json.Deserialize((string)recptToJSON["Payload"]);
    var transactionID = product.transactionID;

    if (String.Equals(args.purchasedProduct.definition.id, kProductIDConsumable, StringComparison.Ordinal))
    {
#if UNITY_IOS

      if(isSandbox)
      {
        AppsFlyeriOS.setUseReceiptValidationSandbox(true);
      }

      AppsFlyeriOS.validateAndSendInAppPurchase(prodID, price, currency, transactionID, null, this);
#elif UNITY_ANDROID
    var purchaseData = (string)receiptPayload["json"];
    var signature = (string)receiptPayload["signature"];
    AppsFlyerAndroid.validateAndSendInAppPurchase(
    "<google_public_key>", 
    signature, 
    purchaseData, 
    price, 
    currency, 
    null, 
    this);
#endif
    }

    return PurchaseProcessingResult.Complete;
  }

  public void didFinishValidateReceipt(string result)
  {
    AppsFlyer.AFLog("didFinishValidateReceipt", result);
  }

  public void didFinishValidateReceiptWithError(string error)
  {
    AppsFlyer.AFLog("didFinishValidateReceiptWithError", error);
  }

}