Sự kiện trong Ứng dụng

Tìm hiểu về các khái niệm và thuật ngữ cơ bản liên quan đến sự kiện trong ứng dụng.

Sự kiện trong ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. SDK AppsFlyer cho phép bạn dễ dàng ghi lại các hoạt động tương tác này.

Hướng dẫn SDK sự kiện trong ứng dụng

Phân tích một sự kiện

Sự kiện trong ứng dụng bao gồm 2 phần:

 • Tên sự kiện: Mã định danh sự kiện duy nhất. Đó thường là cách mà các nhà tiếp thị sẽ thấy sự kiện trong bảng điều khiển.
 • Giá trị sự kiện: Là một đối tượng bao gồm các cặp khóa-giá trị được gọi là thông số sự kiện. Thông số sự kiện cung cấp thêm ngữ cảnh và thông tin về sự kiện đang xảy ra.

Tên sự kiện và thông số sự kiện có thể được xác định trước hoặc tùy chỉnh.

👍

Mách nhỏ

Nhanh chóng xác định và tạo mã sự kiện trong ứng dụng cho tất cả các nền tảng chính bằng cách sử dụng công cụ tạo sự kiện trong ứng dụng của chúng tôi.

Hằng số sự kiện

Trong SDK, các sự kiện và thông số xác định trước được hiển thị dưới dạng hằng số.

Khi gửi sự kiện, bạn nên sử dụng các hằng số thay vì các chuỗi thô:

 • Vì điều này sẽ làm giảm khả năng tạo sự khác biệt về đặt tên.
 • Các thay đổi đối với tên sự kiện/thông số cơ bản là minh bạch đối với bạn và ít yêu cầu bảo trì hơn.

Về mặt kỹ thuật, tên/thông số sự kiện được xác định trước là các chuỗi có tiền tố là af_.

Sự kiện tùy chỉnh và thông số sự kiện

Tên và thông số sự kiện tùy chỉnh do người dùng xác định và thường mô tả các tình huống cụ thể riêng cho logic kinh doanh của ứng dụng và tương tác của người dùng với ứng dụng.

🚧

Chú ý

Để tránh nhầm lẫn với các sự kiện được xác định trước, không đặt tiền tố các tên sự kiện tùy chỉnh là af_.

Valid custom event names

Tên sự kiện tùy chỉnh phải tuân theo các quy tắc sau:

 • Độ dài tối đa 100 ký tự.
 • Hỗ trợ các ký tự không phải tiếng Anh.

Valid custom event parameters

Thông số sự kiện tùy chỉnh:

 • Không được vượt quá 1000 ký tự; nếu dài hơn, nó có thể bị cắt bớt
 • Định giá và doanh thu: chỉ sử dụng các chữ số và số thập phân, ví dụ 5 hoặc 5.2
 • Giá trị định giá và doanh thu có thể có tối đa 5 chữ số sau dấu chấm, ví dụ: 5.12345

Hiểu các định nghĩa về cấu trúc sự kiện

Tốt nhất là nhà tiếp thị nên cung cấp cho bạn các định nghĩa cấu trúc sự kiện rõ ràng, dựa trên các hướng dẫn trong phần Xác định sự kiện trong ứng dụng. Ví dụ, một định nghĩa về af_content_view sự kiện cho một ứng dụng Thương mại điện tử sẽ có dạng như sau:

Tên của sự kiệnThông số sự kiệnGiá trị thông sốĐịa điểm/Thời gian (Tùy chọn)
af_content_viewaf_price
af_content_type
af_content_id
af_price: Giá mặt hàng
af_content_type: Danh mục mặt hàng.
af_content_id: SKU mặt hàng.
Thời điểm người dùng điều hướng đến chế độ xem mặt hàng.
 • Cột đầu tiên (Tên sự kiện) là giá trị bạn chuyển làm đối số thứ hai của logEvent.

  af_content_view là cách nhà tiếp thị sẽ thấy sự kiện trong bảng điều khiển. Bạn nên sử dụng các hằng số sự kiện được xác định trước thay vì các giá trị chuỗi thô mà nhà tiếp thị cung cấp.

 • Cột thứ hai (Thông số sự kiện) liệt kê các thông số sự kiện được liên kết với sự kiện. Trong trường hợp này, bạn nên chuyển các thông số sự kiện sau cho logEvent:

  • af_price
  • af_content_type
  • af_content_id
 • Cột thứ ba (Giá trị thông số) chứa thông tin bổ sung về các giá trị cụ thể được gán cho các thông số sự kiện. Trong ví dụ trên, nhà tiếp thị thông báo rõ ràng rằng af_content_id giá trị thông số sự kiện phải là SKU của mặt hàng được xem.

 • Cột thứ tư là nơi nhà tiếp thị mô tả vị trí và thời điểm trong ứng dụng, nếu sự kiện xảy ra

Xem cách định nghĩa ví dụ trên được triển khai trên AndroidiOS.

Sự kiện trong ứng dụng ngoại tuyến

SDK có thể lưu vào bộ nhớ tạm các sự kiện trong ứng dụng xảy ra khi không có kết nối internet:

 • SDK gửi các sự kiện tới máy chủ của AppsFlyer và chờ đợi phản hồi
 • Nếu SDK không nhận được phản hồi 200, thì các sự kiện sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm
 • Khi nhận được phản hồi 200 tiếp theo, sự kiện được lưu trữ sẽ được gửi lại cho máy chủ
 • Nếu có nhiều sự kiện trong bộ nhớ tạm, chúng sẽ lần lượt được gửi đến máy chủ (không phải hàng loạt, một yêu cầu mạng cho mỗi sự kiện).

SDK có thể lưu vào bộ nhớ tạm tối đa 40 sự kiện. Chỉ 40 sự kiện ngoại tuyến đầu tiên được lưu. Mọi sự kiện xảy ra sau đó (cho đến khi phản hồi thành công tiếp theo), sẽ bị loại bỏ.