Sự kiện trong ứng dụng dành cho App Clips

Sự kiện trong ứng dụng cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng ghi nhận các sự kiện hậu cài đặt (như đăng ký hoặc mua hàng) với các chi tiết tùy chỉnh và phân bổ chúng cho nguồn truyền thông ban đầu.

Các sự kiện trong ứng dụng cho Clip Ứng dụng thường bắt nguồn từ các sự kiện trong ứng dụng được thiết lập cho ứng dụng đầy đủ. Do đó, nếu các sự kiện trong ứng dụng đã được thiết lập cho ứng dụng đầy đủ, thì không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào đối với Clip Ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về cách thêm sự kiện trong ứng dụng cho Clip Ứng dụng và ứng dụng đầy đủ.