Luồng công việc Liên kết Sâu

Thiết lập

Việc thiết lập OneLink yêu cầu hai cá nhân khác nhau trong một tổ chức làm việc cùng nhau, sử dụng tài nguyên của riêng họ: Nhà tiếp thị và nhà phát triển.

Vai trò của nhà tiếp thị

Các nhà tiếp thị lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị và thiết lập các URL OneLink. URL OneLink được thiết lập để chứa thông số (ví dụ: deep_link_value) và dữ liệu được sử dụng để cung cấp cho người dùng trải nghiệm được cá nhân hóa khi liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn.

📘

Mách nhỏ

Nhà tiếp thị và nhà phát triển cần cùng nhau quyết định hệ thống lâu dài tốt nhất cho deep_link_value (and any other parameters/values) to minimize additional app updates.

The deep_link_value can be based on a SKU, post ID, path, or anything else. We strongly recommend agreeing on a system that allows for you to enter dynamic values on your chosen parameter, so you can generate many different deep links that go to different content within the app, without any further changes to the app code by the developers.

See the following URL examples. The deep_link_value of a fruit type was chosen by the marketer and developer together. And the developers made the values dynamic, so the marketer could enter any fruit without the need for further work by the dev team.

https://onelink-sample-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month&deep_link_value=apples...
https://onelink-sample-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month&deep_link_value=bananas...
https://onelink-sample-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month&deep_link_value=peaches...

Vai trò của nhà phát triển

Nhà phát triển thực hiện thiết lập OneLink trong ứng dụng:

  • Thiết lập ban đầu
  • Triển khai API UDL
  • Triển khai liên kết sâu bị trì hoãn mở rộng

Initial setup

Thiết lập ứng dụng ban đầu cho AndroidiOS: Mở ứng dụng (sử dụng Liên kết Ứng dụng Android, Liên kết Chung hoặc lược đồ URI)

Implement Unified Deep Linking (UDL)

Implement the unified deep linking (UDL) API to retrieve data from the click and use that data to redirect users for a personalized experience to a specific in-app activity (deep linking or deferred deep linking).
This API is fast, easy to use, and supports both owned and paid media sources.

Lưu ý: Đối với người dùng mới, phương thức UDL chỉ trả về các thông số liên quan đến liên kết sâu bị trì hoãn: deep_link_value and deep_link_sub1-10. If you try to get any other parameters (media_source, campaign, af_sub1-5, etc.), they return null.

Implement UDL

[Recommended] Implement extended deferred deep linking

In some cases, UDL isn't activated for deferred deep-linking. For example, when:
- A user clicks a link from a Self Reporting Network (SRN) like Meta ads or Twitter.
- A user clicks a link that doesn't contain parameters like deep_link_value or deep_link_sub1-10.
- Khoảng thời gian giữa lượt nhấp chuột và cài đặt vượt quá khung thời gian xem lại UDL là 15 phút.
Để đảm bảo các công việc liên kết sâu bị trì hoãn trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đề nghị bạn nên triển khai phương thức onConversionDataSuccess (OCDS), là một phần của API GCD. OCDS thường được sử dụng để truy xuất dữ liệu chuyển đổi và trước UDL, là phương thức độc quyền để xử lý liên kết sâu bị trì hoãn.
Quan trọng: Khi triển khai cả UDL và OCDS, nhà phát triển có trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ để một trong các phương thức xử lý liên kết sâu bị trì hoãn.
Xem hướng dẫn triển khai liên kết sâu bị trì hoãn mở rộng cho AndroidiOS.

Legacy: Use only GCD API for Deep-Linking

Các nhà phát triển đã sử dụng OneLink có thể đang sử dụng các phương thức cũ để liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn, thay vì UDL.
Các phương thức cũ chỉ sử dụng API GCD, bao gồm hai phương thức: onConversionDataSuccess để liên kết sâu bị trì hoãn và onAppOpenAttribution để liên kết sâu. Xem thông tin về các phương thức cũ dành cho AndroidiOS.

Khuyến nghị: Các ứng dụng chỉ triển khai API GCD nên triển khai UDLliên kết sâu bị trì hoãn mở rộng.

User invites

Cho phép người dùng giới thiệu những người khác đến với ứng dụng qua liên kết OneLink bằng cách tạo lời mời người dùng