Phân bổ Mời người dùng

Tổng quan

Việc phân bổ lời mời người dùng cho phép các nhà tiếp thị hiểu rõ về mức lưu lượng truy cập mà ứng dụng của bạn nhận được từ những người dùng hiện tại mời người dùng mới tham gia.

Thông thường, hoạt động này bao gồm:

  1. Xác định luồng lời mời người dùng và triển khai việc tạo liên kết OneLink phù hợp.
  2. Ghi nhật ký lời mời dưới dạng sự kiện trong ứng dụng. Kết quả là:
    • Một sự kiện af_invite được hiển thị trong báo cáo và bảng điều khiển AppsFlyer.
    • The pid (nguồn truyền thông) đang được đặt giá trị mặc định af_app_invites. Để thay đổi giá trị, bạn cần thêm một thông số tùy chỉnh có tên là pid với giá trị bạn muốn.
      Lưu ý: Đối với Android, tính năng này chỉ hoạt động đối với AppsFlyer SDK V6.4.2+.

Hướng dẫn triển khai