[Cũ] Tập lệnh Thông minh OneLink V1

Khát quát: Tùy chỉnh OneLink được tự động tạo và nhúng sau một nút hoặc biểu ngữ trên trang web thương hiệu của bạn. Lưu ý: Mặc dù không bắt buộc, nhưng hãy cân nhắc chuyển sang Tập lệnh Thông minh OneLink V2.

1920

Giới thiệu về Tập lệnh Thông minh OneLink

Người dùng đến trang web di động của bạn trước khi đến trang cửa hàng ứng dụng của bạn, theo cách tự nhiên hoặc thông qua các chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, vì có hai lượt nhấp (lượt nhấp đầu tiên chuyển trực tiếp đến trang web và lượt nhấp thứ hai chuyển hướng từ trang web đến cửa hàng ứng dụng), nên việc thu thập số liệu chuyển đổi lượt nhấp và liên kết sâu là vấn đề. 

Tập lệnh Thông minh OneLink giải quyết những vấn đề này. Tập lệnh:

 • Sử dụng các URL gửi đến dẫn đến trang web để tự động tạo các URL OneLink gửi đi duy nhất dẫn đến cửa hàng ứng dụng. 
 • Cung cấp thu thập phép đo chuyển đổi web sang ứng dụng chính xác cho tất cả các nguồn truyền thông. 
 • Có thể được sử dụng cho liên kết sâu.
 • Chạy một cách liền mạch trên bất kỳ trang web hoặc trang đích nào.

Quy trình

Để thiết lập Tập lệnh Thông minh, cần hoàn thành danh sách kiểm tra các quy trình hành động sau đây.

Danh sách kiểm tra quy trình
1. Nhập tập lệnh vào trang web của bạn.
2. Khởi tạo đối tượng Tập lệnh Thông minh OneLinkUrlGenerator với các thông số và giá trị.
3. [Tùy chọn] Chạy bộ thiết lập với các thông số và giá trị bổ sung.
4. Tạo URL.

Import the script

Để nhập tập lệnh vào trang web của bạn:

 1. Tải xuống tập lệnh.
 2. Nhập tập lệnh vào trang web/trang dành cho thiết bị di động mà bạn muốn tập lệnh chạy trên đó.

Initialize the script

Để khởi tạo tập lệnh:

 1. Nhận từ nhà tiếp thị: Các thông số/giá trị mà URL OneLink gửi đi phải chứa (dựa trên những gì có trong URL gửi đến). Xem bảng sau để biết chi tiết.
 2. Khởi tạo đối tượng Tập lệnh Thông minh OneLinkUrlGenerator bằng các đối số (thông số).
Tham sốLoạiChức năngVí dụ:
oneLinkURL [bắt buộc]chuỗi- Đóng vai trò là cơ sở cho tất cả các liên kết mà tập lệnh tạo.
- Đây là tên miền mẫu OneLink + ID mẫu.
yourbrand.onelink.me/A1b2
Ví dụ về tên miền có gắn thương hiệu: click.yourbrand.com/A1b2
pidKeysListDanh sách chuỗi- Liệt kê (các) thông số nguồn truyền thông trong URL gửi đến sẽ được đặt làm thông số pid trong URL gửi đi.
- Nếu có nhiều thông số nguồn truyền thông trong liên kết gửi đến (ví dụ: af_pid và utm_source), pidKeysList sẽ quét các thông số từ đầu tiên đến cuối cùng và sử dụng kết quả phù hợp tìm thấy đầu tiên.
['af_pid', 'utm_source']
pidOverrideListdictionary {string: string,
…}
Liệt kê các giá trị nguồn truyền thông trong URL gửi đến, cùng với những giá trị mà bạn cần thay thế.{
'twitter': 'twitter_int',
'snapchat': 'snapchat_int',
'some_social_net': 'some_social_net_int'
}
pidStaticValuechuỗiNếu không tìm thấy khóa pid trong pidKeysList, thì pidStaticValue được sử dụng làm giá trị pid.- 'website'
- 'landing_page'
campaignKeysListDanh sách chuỗiLiệt kê (các) thông số chiến dịch trong URL gửi đến sẽ được đặt làm thông số c trong URL gửi đi.['af_campaign', 'utm_campaign']
campaignStaticValuechuỗiNếu không tìm thấy khóa chiến dịch trong campaignKeysList, thì campaignStaticValue được sử dụng làm giá trị c.- 'website'
- 'landing_page'
gclIdParamchuỗi- Xác định thông số nào trong URL gửi đi chứa GCLID.
- Bất kỳ thông số nào cũng có thể được chọn. Lưu ý! Để hiển thị trong báo cáo dữ liệu thô của AppsFlyer, thông số phải là một trong số af_sub[1-5].
'af_sub5'
skipListchuỗiNếu có bất kỳ chuỗi nào trong danh sách bỏ qua xuất hiện trong liên kết giới thiệu HTTP, thì Tập lệnh Thông minh sẽ trả về null.- '[‘facebook’, ‘twitter’]'
- Facebook is in the skipList by default.

Run setters

Để chạy bộ thiết lập:

 1. Nhận từ nhà tiếp thị: Bất kỳ thông số và giá trị nào khác mà URL OneLink gửi đi phải chứa (dựa trên những gì có trong URL gửi đến).
 2. Chạy bộ thiết lập bằng cách sử dụng mẫu sau:
onelinkGenerator.set[parameter]("parameter value", "optional static value");

Ví dụ:

onelinkGenerator.setAfSub1("original_url_sub1", "ram_afsub1");

Generate URLs

Để tạo URL OneLink gửi đi:

 • Chạy phương thức generateURL trong trang web/trang đích HTML gọi ra tập lệnh.
  Giá trị trả về có thể là:
  • URL Onelink gửi đi
  • Giá trị rỗng. Nếu tập lệnh trả về giá trị rỗng, thì URL hiện tại của trang web/trang đích sẽ không thay đổi.

Ví dụ:

Basic attribution

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/basic_url.html?af_c=gogo&af_pid=email

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
    {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
     pidKeysList: ['incoming_media_source'],
     campaignKeysList: ['incoming_campaign']
   });
   const url = onelinkGenerator.generateUrl();

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=email&c=gogo&af_js_web=true

UTM parameters

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/utm_params.html?utm_source=email&utm_campaign=summer_sale

Tập lệnh:

onst onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
    {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
     pidKeysList: ['incoming_media_source', 'utm_source'],
     campaignKeysList: ['incoming_campaign', 'utm_campaign']
   });
   const url = onelinkGenerator.generateUrl();

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=email&c=summer_sale&af_js_web=true

PID and campaign static values

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/static_val.html?af_not_c=gogo&af_not_pid=email

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
    {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
     pidKeysList: ['incoming_media_source'],
     pidStaticValue: 'my_static_pid',
     campaignKeysList: ['incoming_campaign'],
     campaignStaticValue: 'my_static_cmpn',
   });
   const url = onelinkGenerator.generateUrl();

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=my_static_pid&c=my_static_cmpn&af_js_web=true

Override PIDs

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/override_pid.html?af_pid=twitter&af_c=big_social

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
    {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
     pidKeysList: ['incoming_media_source'],
     campaignKeysList: ['incoming_campaign'],
     pidOverrideList: { twitter: 'twitter_out',
              snapchat: 'snapchat_out'
             }
   });
   const url = onelinkGenerator.generateUrl();

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=twitter_out&c=big_social&af_js_web=true

Google Click ID passthrough to af_sub

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/gclid.html?af_pid=sms&af_c=candles&gclid=1a2b3c

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
    {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
     pidKeysList: ['incoming_media_source'],
     campaignKeysList: ['incoming_campaign'],
     gclIdParam: 'af_sub4'
   });
   const url = onelinkGenerator.generateUrl();

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=google_lp&c=candles&af_js_web=true&af_sub4=1a2b3c

Set OneLink parameters

Để tạo một liên kết đầy đủ được sử dụng cho liên kết sâu, bạn có thể chuyển cả thông số tùy chỉnh và thông số xác định trước. Xem các hàm để chuyển các thông số trong tập lệnh mẫu sau đây.

Để chuyển một thông số tùy chỉnh:

 • Gọi ra hàm setCustomParameter.
  setCustomParameter chấp nhận ba đối số:
  1. [Bắt buộc] Mã khóa trong URL gửi đến mà từ đó tập lệnh nhận giá trị để đặt trong URL gửi đi.
  2. [Bắt buộc] Mã khóa cần được chỉ định trong URL gửi đi.
  3. [Tùy chọn] Giá trị dự phòng tĩnh, trong trường hợp không tìm thấy mã khóa trong đối số đầu tiên trong URL.

Nếu không tìm thấy khóa trong đối số đầu tiên và không có dự phòng tĩnh nào được xác định, thì thông số sẽ bị bỏ qua.

Để chuyển một thông số được xác định trước

 • Gọi ra (các) hàm trong tập lệnh mẫu sau đây (ngoại trừ setCustomParameter).
  Mỗi hàm chấp nhận hai đối số:
  1. [Bắt buộc] Khóa trong URL gửi đến mà từ đó tập lệnh nhận giá trị để đặt trong URL gửi đi.
  2. [Tùy chọn] Giá trị dự phòng tĩnh, trong trường hợp không tìm thấy khóa trong đối số đầu tiên trong URL.

Nếu không tìm thấy khóa trong đối số đầu tiên và không có dự phòng tĩnh nào được xác định, thì thông số sẽ bị bỏ qua.

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/setters.html?af_c=gogo&af_pid=email

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
    {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
     pidKeysList: ['incoming_media_source'],
     campaignKeysList: ['incoming_campaign']
   });
   onelinkGenerator.setDeepLinkValue("original_url_deeplinkvalue", "yessss");
   onelinkGenerator.setChannel("original_url_channel", "new_channel");
   onelinkGenerator.setAdset("no_adset", "adset");
   onelinkGenerator.setAd("original_url_ad", "new_ad");
   onelinkGenerator.setAfSub1("original_url_sub1", "ram_afsub1");
   onelinkGenerator.setAfSub2("original_url_sub2");
   onelinkGenerator.setAfSub3("no_sub3", "new_afsub3");
   onelinkGenerator.setAfSub4("original_url_sub4");
   onelinkGenerator.setAfSub5("neverfind_sub5", "new_afsub5");
   onelinkGenerator.setCustomParameter("original_url_fruit_name", "onelink_my_custom_param", "apples");
   const url = onelinkGenerator.generateUrl();

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=email&c=gogo&af_js_web=true&deep_link_value=yessss&af_channel=new_channel&af_adset=adset&af_ad=new_ad&af_sub1=ram_afsub1&af_sub3=new_afsub3&af_sub5=new_afsub5&onelink_my_custom_param=apples

Set additional attribution parameters

Bạn có thể tạo một liên kết đầy đủ với các thông số phân bổ bổ sung. Xem các hàm để chuyển các thông số trong tập lệnh mẫu sau đây.

Để thêm thông số phân bổ:

 • Gọi ra hàm setCustomParameter.
  setCustomParameter chấp nhận ba đối số:
  1. [Bắt buộc] Mã khóa của thông số phân bổ trong URL gửi đến mà từ đó tập lệnh nhận giá trị để đặt trong URL gửi đi.
  2. [Bắt buộc] Mã khóa của thông số phân bổ cần được chỉ định trong URL gửi đi.
  3. [Tùy chọn] Giá trị dự phòng tĩnh, trong trường hợp không tìm thấy mã khóa trong đối số đầu tiên trong URL.

Nếu không tìm thấy khóa trong đối số đầu tiên và không có dự phòng tĩnh nào được xác định, thì thông số sẽ bị bỏ qua.

URL gửi đến:
https://appsflyersdk.github.io/appsflyer-onelink-smart-script/v1/examples/set_af_params.html?af_c=gogo&af_pid=email&partner_name=bigagency

Tập lệnh:

onelinkGenerator.setCustomParameter("partner_name", "af_prt", "defaultPartner");
onelinkGenerator.setCustomParameter("incoming_site_id", "af_siteid", "defaultSiteID");

URL gửi đi:
https://engmntqa.onelink.me/LtRd/?pid=email&c=gogo&af_js_web=true&af_prt=bigagency&af_siteid=defaultSiteID

Skip clicks from Twitter or Facebook

Bạn có thể tắt Tập lệnh Thông minh cho lượt nhấp cụ thể (ví dụ: từ Twitter hoặc Facebook) bằng cách tạo danh sách bỏ qua. Nếu bất kỳ chuỗi nào trong danh sách bỏ qua xuất hiện trong liên kết giới thiệu HTTP của lượt nhấp, thì Tập lệnh Thông minh sẽ trả về null.

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
   {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
    pidKeysList: ['original_pid'],
    campaignKeysList: ['original_campaign'],
    skipList: ['twitter', 'facebook']
  });
const url = onelinkGenerator.generateUrl();

Don't skip any clicks

Bạn có thể đảm bảo rằng Tập lệnh Thông minh của OneLink hoạt động cho tất cả các lượt nhấp và không bỏ qua bất kỳ lượt nhấp nào, bằng cách chuyển một danh sách bỏ qua trống.

Tập lệnh:

const onelinkGenerator = new window.AF.OneLinkUrlGenerator(
   {oneLinkURL: "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/",
    pidKeysList: ['original_pid'],
    campaignKeysList: ['original_campaign'],
    skipList: []
  });
const url = onelinkGenerator.generateUrl();