Phần này cung cấp các hướng dẫn giúp nhà phát triển iOS thiết lập OneLink (liên kết sâu và deferred deep linking) để hoạt động trong ứng dụng.

Quá trình thiết lập có một số giai đoạn:

  1. Thiết lập ban đầu cho ứng dụng
  2. Liên kết sâu hợp nhất (UDL)
  3. Theo tùy chọn, liên kết sâu bị trì hoãn mở rộng bằng cách sử dụng các phần của API GCD.

Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng OneLink có thể đang sử dụng các phương thức cũ để liên kết sâu và deferred deep linking, thay vì UDL.