Phân bổ lượt tìm kiếm tự nhiên trên iOS

Khái quát: Phân bổ những người dùng hiện có thu hút lại với ứng dụng của bạn sau khi thực hiện một lượt tìm kiếm tự nhiên trên web.

Tổng quan

Chủ sở hữu ứng dụng sử dụng Liên kết Chung để liên kết sâu (không dùng OneLink), có miền được liên kết với ứng dụng của họ, sẽ có thể phân bổ các phiên được khởi tạo thông qua miền này bằng phương thức appendParametersToDeepLinkingURL .

Điều kiện tiên quyết

  • SDK iOS 6.0.8 trở lên.
  • Gọi ra phương thức này trước khi gọi start.

Mức sử dụng

Input parameters

LoạiTênMô tả
NSStringcontainsMột tên miền để xác định URL
NSDictionaryparametersCác thông số để thêm vào URL liên kết sâu sau khi nó xác thực thành công

Cung cấp các thông số sau trong parameters Map:

  • pid
  • is_retargeting=true

Usage example

AppsFlyerLib.shared().appendParametersToDeeplinkURL(contains: "example.com", parameters: ["pid" : "exampleDomain", "is_retargeting" : true])
[[AppsFlyerLib shared] appendParametersToDeepLinkingURLWithString:@"example.com" @{@"pid" : @"exampleDomain", @"is_retargeting" : @YES}]

Trong ví dụ trên, URL phân bổ được gửi đến máy chủ AppsFlyer là:

example.com?pid=exampleDomain&is_retargeting=true