iOS: Set parameters based on the clicked URL domain

At a glance: Set attribution parameters based on click URL

Tổng quan

Organic search attribution can be set from AppsFlyer without updating the SDK. Learn more.

Sử dụng phương thức appendParametersToDeepLinkingURL method to dynamically set the media source and other parameters based on the clicked URL domain name.

Điều kiện tiên quyết

  • SDK iOS 6.0.8 trở lên.
  • Gọi ra phương thức này trước khi gọi start.

Mức sử dụng

Input parameters

LoạiTênMô tả
NSStringcontainsMột tên miền để xác định URL
NSDictionaryparametersCác thông số để thêm vào URL liên kết sâu sau khi nó xác thực thành công

Cung cấp các thông số sau trong parameters Map:

  • pid
  • is_retargeting=true

Usage example

AppsFlyerLib.shared().appendParametersToDeeplinkURL(contains: "example.com", parameters: ["pid" : "exampleDomain", "is_retargeting" : true])
[[AppsFlyerLib shared] appendParametersToDeepLinkingURLWithString:@"example.com" @{@"pid" : @"exampleDomain", @"is_retargeting" : @YES}]

Trong ví dụ trên, URL phân bổ được gửi đến máy chủ AppsFlyer là:

example.com?pid=exampleDomain&is_retargeting=true