Liên kết sâu là gì?

Liên kết sâu cho phép các nhà tiếp thị tạo liên kết để đưa người dùng ứng dụng hiện có đến trải nghiệm ứng dụng cụ thể (ví dụ: một trang cụ thể trong ứng dụng). Deferred deep linking hướng người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng của bạn, trước tiên đến cửa hàng ứng dụng để tải xuống ứng dụng của bạn, sau đó đến trải nghiệm trong ứng dụng cụ thể.

Deep Linking flow!

OneLink là gì?

OneLink là một liên kết đơn mà các ứng dụng sử dụng để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu cho người dùng của họ bất kể thiết bị, hệ điều hành, kênh hoặc nền tảng. Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về các lợi ích của OneLink và phạm vi công việc cần thiết để thiết lập OneLink cơ bản trong ứng dụng, liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn.

Deep Linking

Nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng, OneLink sẽ:

  • Mở ứng dụng.
  • Có thể truy xuất dữ liệu từ lượt nhấp và sử dụng dữ liệu để chuyển hướng người dùng đến một hoạt động trong ứng dụng cụ thể.

Deferred deep linking

Nếu người dùng chưa cài đặt ứng dụng, OneLink sẽ:

  • Chuyển hướng người dùng đến đúng cửa hàng ứng dụng (ví dụ: App Store hoặc Google Play) hoặc trang đích.
  • Có thể khớp dữ liệu từ lượt nhấp với lượt cài đặt và sử dụng dữ liệu để tự động chuyển hướng người dùng đến một hoạt động trong ứng dụng cụ thể khi họ mở ứng dụng.