Phần này cung cấp các hướng dẫn giúp nhà phát triển Android thiết lập OneLink (liên kết sâu và deferred deep linking) để hoạt động trong ứng dụng.

Quá trình thiết lập có một số giai đoạn:

  1. Thiết lập ban đầu cho ứng dụng
  2. Liên kết sâu hợp nhất (UDL)
  3. [Tùy chọn] Liên kết sâu bị trì hoãn mở rộng sử dụng các phần của API GCD.

Note: Customers already using OneLink may be using the [legacy methods] (https://dev.appsflyer.com/hc/docs/dl_android_gcd_legacy) for deep linking and deferred deep linking, instead of UDL.