Phân bổ Lượt tìm kiếm Tự nhiên trên Android

Tổng quan

Chủ sở hữu ứng dụng sử dụng Liên kết Ứng dụng Android để liên kết sâu (không dùng OneLink), có miền được liên kết với ứng dụng của họ, sẽ có thể phân bổ các phiên được khởi tạo thông qua miền này bằng phương thức appendParametersToDeepLinkingURL .

Điều kiện tiên quyết

  • SDK Android 6.0.1 trở lên.
  • Gọi ra phương thức này trước khi gọi start.

Mức sử dụng

Input parameters

LoạiTênMô tả
Stringcontains Một tên miền để xác định URL
Map<String, String>parametersCác thông số để thêm vào URL liên kết sâu sau khi nó xác thực thành công

Cung cấp các thông số sau trong parameters Map:

  • pid
  • is_retargeting=true

Usage example

HashMap<String, String> urlParameters = new HashMap<>();
parameters.put("pid", "exampleDomain"); // Required
parameters.put("is_retargeting", "true"); // Required
AppsFlyerLib.getInstance().appendParametersToDeepLinkingURL("example.com", parameters);
AppsFlyerLib.getInstance().appendParametersToDeepLinkingURL("example.com",
mapOf("pid" to "exampleDomain", "is_retargeting" to "true")) // Required

Trong ví dụ trên, URL phân bổ được gửi đến máy chủ AppsFlyer là:

example.com?pid=exampleDomain&is_retargeting=true