Thiết lập ban đầu của Android

Khái quát: Thiết lập ban đầu cho ứng dụng cho phép nhà tiếp thị tạo các liên kết đưa người dùng ứng dụng hiện có trực tiếp vào ứng dụng. Thiết lập ban đầu cũng là điều kiện tiên quyết cho liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn.

Các phương thức mở ứng dụng

Có hai phương thức mở ứng dụng có thể được thực hiện để bao quát toàn bộ cơ sở người dùng của bạn. Phương thức được sử dụng phụ thuộc vào phiên bản nền tảng di động.

Hai phương thức và hướng dẫn thực hiện được mô tả chi tiết trong các phần sau.

Phương thứcMô tảPhiên bản AndroidQuy trình
Liên kết ứng dụng AndroidTrực tiếp mở ứng dụng trên di động như hoạt động mặc định.Android V6+
 1. Tạo dấu vân tay SHA256.
 2. Thêm bộ lọc mục đích vào hoạt động chính.
Lược đồ URITrực tiếp mở ứng dụng dựa trên đường dẫn hoạt động được chỉ định trong lược đồ URI.Android tất cả các phiên bản
 1. Quyết định một lược đồ URI với nhà tiếp thị.
 2. Thêm bộ lọc mục đích vào hoạt động chính.
 3. Thử nghiệm

Quy trình cho Liên kết Ứng dụng Android

Liên kết Ứng dụng Android hoạt động với Android V6 trở lên. Tìm hiểu thêm.

Generating a SHA256 fingerprint while in development

 1. Xác định keystore ứng dụng của bạn.
  Nếu ứng dụng vẫn đang được phát triển, hãy xác định debug.keystore
  • Đối với người dùng Windows: C:\Users\USERNAME\.android\debug.keystore
  • Đối với Người dùng Linux hoặc Mac OS: ~/.android/debug.keystore
 2. Mở dòng lệnh và điều hướng đến thư mục nơi lưu tệp keystore.
 3. Chạy lệnh:
// keytool -list -v -keystore <<KEY_STORE_FILE>>
// For example, the default keystore file 
keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore

🚧

Mật khẩu cho debug.keystore thường là "android".

Kết quả sẽ như thế này:

Alias name: test
Creation date: Sep 27, 2017
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=myname
Issuer: CN=myname
Serial number: 365ead6d
Valid from: Wed Sep 27 17:53:32 IDT 2017 until: Sun Sep 21 17:53:32 IDT 2042
Certificate fingerprints:
MD5: DB:71:C3:FC:1A:42:ED:06:AC:45:2B:6D:23:F9:F1:24
SHA1: AE:4F:5F:24:AC:F9:49:07:8D:56:54:F0:33:56:48:F7:FE:3C:E1:60
SHA256: A9:EA:2F:A7:F1:12:AC:02:31:C3:7A:90:7C:CA:4B:CF:C3:21:6E:A7:F0:0D:60:64:4F:4B:5B:2A:D3:E1:86:C9
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3
Extensions:
#1: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
 KeyIdentifier [
  0000: 34 58 91 8C 02 7F 1A 0F 0D 3B 9F 65 66 D8 E8 65 
  0010: 74 42 2D 44          
 ]
]
 1. Gửi lại SHA256 cho nhà tiếp thị.

Generating a SHA256 fingerprint while in production

The SHA256 fingerprint is generated in

 1. In Google Play console Find the public SHA256 fingerprint in Setup -> App signing (see image below)

Google Play SHA256 cert!

 1. Gửi lại SHA256 cho nhà tiếp thị.

Adding App Link intent-filter to main activity

 1. Get the auto-generated intent-filter code from the marketer. The intent-filter code is used in the AndroidManifest.XML.
 2. Mở tệp tin AndroidManifest.xml file.
 3. Thêm bộ lọc mục đích vào hoạt động chính.
  Nếu đã có bộ lọc mục đích cho Liên kết Ứng dụng Android trong hoạt động chính, hãy ghi đè bộ lọc đó.

Ví dụ:

<intent-filter android:autoVerify="true">
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />

  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
  <data
    android:host="onelink-basic-app.onelink.me"
    android:scheme="https" />
</intent-filter>

ℹ️

Khi android:autoVerify="true" xuất hiện trên bất kỳ bộ lọc ý định nào của bạn, việc cài đặt ứng dụng của bạn trên các thiết bị chạy Android 6 trở lên khiến hệ thống cố gắng xác minh tất cả các máy chủ được liên kết với URL trong bất kỳ bộ lọc ý định nào của ứng dụng.
Đối với mỗi tên máy chủ lưu trữ duy nhất được tìm thấy trong các bộ lọc ý định ở trên, Android sẽ truy vấn các trang web tương ứng cho tệp tin Liên kết Nội dung Kỹ thuật số tại https://hostname/.well-known/assetlinks.json. Once the redirection logic for existing app users is added to the OneLink template configuration, AppsFlyer creates and hosts this path for you.
Learn more

Liên kết Github: XML

 1. Cho nhà tiếp thị biết rằng cấu hình Liên kết ứng dụng đã hoàn tất.
  Khi nhà tiếp thị kiểm tra liên kết, liên kết đó sẽ chuyển hướng người dùng đến trang chính của ứng dụng.

Quy trình cho lược đồ URI

Lược đồ URI là một URL dẫn người dùng trực tiếp đến ứng dụng di động.

Khi người dùng ứng dụng nhập lược đồ URI vào thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc nhấp vào liên kết dựa trên lược đồ URI, ứng dụng sẽ khởi chạy và người dùng được liên kết sâu.

Bất cứ khi nào Liên kết Ứng dụng không mở được ứng dụng, thì lược đồ URI có thể được sử dụng như một phương án dự phòng để mở ứng dụng.

Deciding on a URI scheme

Để quyết định một lược đồ URI:

 1. Contact the marketer.

 2. Chọn một lược đồ URI. Ví dụ: yourappname://

  ℹ️

  • Sử dụng lược đồ URI có tính duy nhất nếu có thể cho ứng dụng và thương hiệu của bạn để tránh trùng lặp ngẫu nhiên với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái. Trùng với các ứng dụng khác là một vấn đề cố hữu trong bản chất của giao thức lược đồ URI.
  • Lược đồ URI không nên bắt đầu bằng http hoặc https.
  • Lược đồ URI phải được xác định tương tự trên Android và iOS.
 3. Gửi lược đồ URI cho nhà tiếp thị. Ví dụ: afshopapp://mainactivity

Adding URI scheme intent-filter to the main activity

Để thêm bộ lọc mục đích vào hoạt động chính:

 1. Mở tệp tin AndroidManifest.xml file.
 2. Thêm bộ lọc ý định sau đây vào hoạt động chính.
  Trong mục data , thay thế host and scheme bằng lược đồ URI tùy bạn chọn. Trong mã bộ lọc ý định bên dưới, host="mainactivity" and scheme="afshopapp", khớp với lược đồ URI afshopapp://mainactivity.
  Nếu đã có bộ lọc ý định cho lược đồ URI trong hoạt động chính, hãy ghi đè bộ lọc đó.
<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

  <data
    android:host="mainactivity"
    android:scheme="afshopapp" />
</intent-filter>

⇲ Liên kết Github: XML

 1. Cung cấp lược đồ URI cho nhà tiếp thị.

Testing URI schemes

Điều kiện tiên quyết:

Một thiết bị Android đã cài đặt ứng dụng. Đảm bảo rằng đó là phiên bản và nguồn ứng dụng mà bạn đã thực hiện thay đổi và triển khai Liên kết Ưng dụng và/hoặc lược đồ URI.

Để thử nghiệm lược đồ URI:

 1. Liên hệ với nhà tiếp thị và lấy liên kết tùy chỉnh mà họ đã tạo.
 2. Gửi URL rút gọn hoặc đầy đủ mà nhà tiếp thị cung cấp cho bạn đến điện thoại của bạn. Bạn có thể:
  • Quét mã QR bằng camera của điện thoại hoặc ứng dụng quét QR.
  • Gửi liên kết qua email hoặc WhatsApp cho bản thân và mở trên điện thoại của bạn.
 3. Nhấp vào liên kết trên thiết bị di động của bạn.
  Ứng dụng sẽ mở màn hình chính của mình.