Liên kết Sâu - Cài đặt

Bắt đầu

alt text

Loại liên kết sâu:

  1. Liên kết sâu bị trì hoãn - Phục vụ các nội dung được cá nhân hóa cho những người dùng mới hoặc người dùng trước đây từng sử dụng, trực tiếp sau khi cài đặt.
  2. Liên kết sâu trực tiếp - Trực tiếp phục vụ các nội dung được cá nhân hóa cho những người dùng hiện có, đã cài đặt ứng dụng trên di động.

Liên kết sâu hợp nhất (UDL) - một API cho phép bạn chuyển người dùng mới và người dùng hiện có đến một hoạt động trong ứng dụng cụ thể ngay khi ứng dụng được mở.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn về liên kết sâu OneLink™hướng dẫn dành cho nhà phát triển.


Thiết lập liên kết sâu Android

Liên kết ứng dụng

Để biết thêm về Liên kết ứng dụng, hãy xem hướng dẫn tại đây.

Lược đồ URI trong Android

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ về thiết lập lược đồ URI trong Android tại đây.

Thiết lập liên kết sâu iOS

Liên kết phổ dụng

Về cơ bản, phương thức Liên kết chung tạo mối liên kết giữa ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS và trang web/miền liên kết, chẳng hạn như miền OneLink của AppsFlyer (xxx.onelink.me). Để biết thêm về Liên kết chung, hãy xem hướng dẫn tại đây.

Lược đồ URI trong iOS

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ về thiết lập lược đồ URI trong iOS tại đây.