Dữ liệu chuyển đổi

Dữ liệu chuyển đổi mô tả (các) kênh mà qua đó người dùng truy cập vào ứng dụng của bạn.

SDK cho phép bạn truy cập dữ liệu này trong thời gian thực cho mỗi phiên ứng dụng. Khi đã có dữ liệu, bạn có thể:

  • Tùy chỉnh logic và luồng ứng dụng của bạn dựa trên dữ liệu trả về
  • Gửi dữ liệu đến máy chủ của bạn để xử lý thêm

Hướng dẫn SDK dữ liệu chuyển đổi

Các hướng dẫn sau đây trình bày chi tiết cách truy xuất và xử lý dữ liệu chuyển đổi trên các nền tảng khác nhau.