Cấu trúc dữ liệu chung

Phần này chứa thông tin về cấu trúc dữ liệu và có thể có các thông số mà OneLink có thể chuyển làm giá trị đầu vào.