AppsFlyerAdRevenue

Tổng quan

AppsFlyerAdRevenue là lớp khởi đầu cho SDK doanh thu quảng cáo.

Thuộc tính

MediationNetworkType

Hằng số

LoạiTênMô tả
StringironsourceTên của mạng trung gian.
StringapplovinmaxTên của mạng trung gian.
StringgoogleadmobTên của mạng trung gian.
StringfyberTên của mạng trung gian.
StringappodealTên của mạng trung gian.
StringadmostTên của mạng trung gian.
StringtoponTên của mạng trung gian.
StringtradplusTên của mạng trung gian.
StringyandexTên của mạng trung gian.
StringchartboostTên của mạng trung gian.
StringunityTên của mạng trung gian.
StringcustomMediationGiải pháp hòa giải không nằm trong danh sách các đối tác hòa giải được hỗ trợ.
StringdirectMonetizationNetworkỨng dụng tích hợp trực tiếp với các mạng kiếm tiền mà không cần qua mạng trung gian.

Phương thức

start

Chữ ký phương thức

(void)start;

Mô tả
Khởi chạy SDK doanh thu quảng cáo.

Đối số đầu vào

Phương thức này không chấp nhận các đối số đầu vào.

Kết quả trả về
void.

logAdRevenue

Chữ ký phương thức

(void)logAdRevenueWithMonetizationNetwork:(NSString * _Nonnull)monetizationNetwork
   mediationNetwork:(AppsFlyerAdRevenueMediationNetworkType)mediationNetwork
   eventRevenue:(NSNumber * _Nonnull)eventRevenue
   revenueCurrency:(NSString * _Nonnull)revenueCurrency
   additionalParameters:(NSDictionary * _Nullable)additionalParameters

Mô tả
Ghi lại một lượt hiển thị doanh thu quảng cáo.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringmonetizationNetworkTên của mạng kiếm tiền.
MediationNetworkTypemediationNetworkEnum của mạng trung gian.
StringrevenueCurrencyĐơn vị tiền tệ của sự kiện doanh thu quảng cáo.
NSNumbereventRevenueSố tiền của sự kiện doanh thu quảng cáo.
NSDictionaryadditionalParametersChứa các trường gốc và trường tùy chỉnh cho tải trọng doanh thu quảng cáo, như được mô tả trong ví dụ sử dụng sau.

Kết quả trả về
void.

Ví dụ cách dùng

let adRevenueParams:[AnyHashable: Any] = [
      kAppsFlyerAdRevenueCountry : "us",
      kAppsFlyerAdRevenueAdUnit : "02134568",   //Add ! here
      kAppsFlyerAdRevenueAdType : "Banner", //Add ! here
      kAppsFlyerAdRevenuePlacement : "place",
      "foo" : "testcustom",
      "bar" : "testcustom2"
    ]
    
    AppsFlyerAdRevenue.shared().logAdRevenue(
      monetizationNetwork: "facebook",
      mediationNetwork: MediationNetworkType.moPub,
      eventRevenue: 0.026,
      revenueCurrency: "USD",
      additionalParameters: adRevenueParams)