AppsFlyerAdRevenue

Tổng quan

AppsFlyerAdRevenue là lớp khởi đầu cho SDK doanh thu quảng cáo.

Phương thức

initaliaze

Chữ ký phương thức

public static void initialize(AppsFlyerAdRevenue revenue)

Mô tả
Khởi chạy SDK doanh thu quảng cáo.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
AppsFlyerAdRevenuerevenueTạo và khởi chạy đối tượng singleton AdRevenue.

Kết quả trả về
void.

Ví dụ cách dùng

AppsFlyerAdRevenue.Builder afRevenueBuilder = new AppsFlyerAdRevenue.Builder( this);
AppsFlyerAdRevenue.initialize(afRevenueBuilder.build());

logAdRevenue

Chữ ký phương thức

public static void logAdRevenue(@NonNull String monetizationNetwork, @NonNull MediationNetwork mediationNetwork, @NonNull Currency eventRevenueCurrency, @NonNull Double eventRevenue, @Nullable Map<String, String> nonMandatory)

Mô tả
Ghi lại một lượt hiển thị doanh thu quảng cáo.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringmonetizationNetworkTên của mạng kiếm tiền.
MediationNetworkmediationNetworkEnum của mạng trung gian.
CurrencyeventRevenueCurrencyĐơn vị tiền tệ của sự kiện doanh thu quảng cáo.
DoubleeventRevenueSố tiền của sự kiện doanh thu quảng cáo.
Map<String, String>nonMandatoryChứa các trường gốc và trường tùy chỉnh cho tải trọng doanh thu quảng cáo, như được mô tả trong ví dụ sử dụng sau.

Kết quả trả về
void.

Ví dụ cách dùng

// Creating optional customParams
    Map<String, String> customParams = new HashMap<>();
    customParams.put(Scheme.COUNTRY, "US");
    customParams.put(Scheme.AD_UNIT, "89b8c0159a50ebd1");
    customParams.put(Scheme.AD_TYPE, AppsFlyerAdNetworkEventType.BANNER.toString());
    customParams.put(Scheme.PLACEMENT, "place");
    customParams.put(Scheme.ECPM_PAYLOAD, "encrypt");
    customParams.put("foo", "test1");
    customParams.put("bar", "test2");

    // Actually recording a single impression
    AppsFlyerAdRevenue.logAdRevenue(
        "ironsource",
        MediationNetwork.googleadmob,
        Currency.getInstance(Locale.US),
        0.99,
        customParams
    );

Biến

MediationNetwork

Hằng số

LoạiTênMô tả
StringironsourceTên của mạng trung gian.
StringapplovinmaxTên của mạng trung gian.
StringgoogleadmobTên của mạng trung gian.
StringfyberTên của mạng trung gian.
StringappodealTên của mạng trung gian.
StringadmostTên của mạng trung gian.
StringtoponTên của mạng trung gian.
StringtradplusTên của mạng trung gian.
StringyandexTên của mạng trung gian.
StringchartboostTên của mạng trung gian.
StringunityTên của mạng trung gian.
StringcustomMediationGiải pháp hòa giải không nằm trong danh sách các đối tác hòa giải được hỗ trợ.
StringdirectMonetizationNetworkỨng dụng tích hợp trực tiếp với các mạng kiếm tiền mà không cần qua mạng trung gian.