Cấu hình cài đặt từ App Clip đến ứng dụng đầy đủ

Chủ sở hữu ứng dụng/nhà quảng cáo có thể phân bổ người dùng những lượt tải xuống ứng dụng đầy đủ từ Clip Ứng dụng. Để thực hiện, nhà phát triển cần cấu hình cả Clip Ứng dụng và ứng dụng đầy đủ.

Quy trình

Để cấu hình phân bổ cài đặt từ Clip Ứng dụng đến ứng dụng đầy đủ trong Clip Ứng dụng và ứng dụng đầy đủ, cần hoàn thành danh sách kiểm tra hành động sau đây về các quy trình.

Quan trọng! Cần thực hiện các bước tương tự trong cả Clip Ứng dụng và ứng dụng đầy đủ.

Danh sách kiểm tra quy trình
1. Trong Clip Ứng dụng, kích hoạt Quyền lợi Nhóm Ứng dụng.
2. Trong Clip Ứng dụng, tạo Nhóm Ứng dụng để chuyển dữ liệu giữa Clip Ứng dụng và ứng dụng đầy đủ.
3. Trong Clip Ứng dụng, hãy cập nhật tệp tin Danh sách Thuộc tính Thông tin (info.plist file).
4. Trong ứng dụng đầy đủ, hãy lặp lại các bước 1-3, sử dụng cùng tên Nhóm Ứng dụng như đối với Clip Ứng dụng.

Activate the App Groups Entitlement

Để kích hoạt Quyền lợi Nhóm Ứng dụng:

 1. Trong Xcode, hãy chuyển đến Trang Dự án của bạn.
 2. Trong phần Targets (Mục tiêu), chọn Clip Ứng dụng của bạn hoặc mục tiêu ứng dụng đầy đủ (tùy thuộc vào những gì bạn đang cấu hình).
 3. Nhấp vào tab Signing & Capabilities (Ký tên & Quyền hạn).
 4. Nhấp vào +Quyền hạn.
  Menu Quyền hạn mở ra.
 5. Trong menu, chọn App Groups (Nhóm Ứng dụng).

Create an App Group

Để tạo Nhóm Ứng dụng để truyền dữ liệu giữa Clip Ứng dụng và ứng dụng đầy đủ:

 1. Trong Xcode, hãy chuyển đến Trang Dự án của bạn.
 2. Trong phần Targets (Mục tiêu), chọn Clip Ứng dụng của bạn hoặc mục tiêu ứng dụng đầy đủ (tùy thuộc vào những gì bạn đang cấu hình).
 3. Nhấp vào tab Signing & Capabilities (Ký tên & Quyền hạn).
 4. Trong tab Signing & Capabilities (Ký tên & Quyền hạn), hãy chuyển đến phần App Groups (Nhóm Ứng dụng).
 5. Nhấp vào +.
  Cửa sổ Thêm vùng chứa mới sẽ mở ra.
 6. Trong cửa sổ đã mở, hãy nhập tên cho Nhóm Ứng dụng của bạn, với quy ước đặt tên sau:
group.YourAppGroupName.appClipToFullApp

Example

524

Update the Information Property List

To update the Information Property List (info.plist file):

 • In the Information Property List (info.plist file), add a row with the key and value as detailed in the following table.
Mã khóaLoạivalue
AppsFlyerAppGroupNamechuỗiTên bạn đã đặt cho Nhóm Ứng dụng ở bước trước.

Configure the full app

Để cấu hình ứng dụng đầy đủ:

 • Lặp lại tất cả các bước trước đó cho ứng dụng đầy đủ.