Tích hợp SDK App Clip

Nhà phát triển định tuyến người dùng đến đúng hoạt động bằng URL phương thức gọi (mã QR, thẻ NFC, v.v. gọi App Clip).

Trước khi bắt đầu: Đảm bảo bạn và nhà tiếp thị đã tạo mẫu OneLink bằng Liên kết Chung và liên kết tùy chỉnh OneLink được thiết lập để chuyển hướng người dùng ứng dụng đầy đủ của bạn. Với mẫu và liên kết tùy chỉnh đã được định cấu hình, AppsFlyer lưu trữ và chỉnh sửa tệp AASA để tự động hỗ trợ Clip Ứng dụng. Lưu ý: Thời gian cập nhật tệp AASA có thể mất vài giờ.

Để thêm SDK vào Clip Ứng dụng và định tuyến người dùng:

 1. Thêm SDK vào Clip Ứng dụng của bạn
 2. Tích hợp SDK
 3. [Tùy chọn] Thêm hỗ trợ cho cảnh đại diện
 4. In the Information Property List (info.plist file) for the app clip, add the following row with the key and value as detailed in the following table.
Mã khóaLoạivalue
AppsFlyerAppClipBoolean1
 1. Add the following code to sceneDelegate:
func scene(_ scene: UIScene, continue userActivity: NSUserActivity) {
    
  // Must for AppsFlyer attrib
  AppsFlyerLib.shared().continue(userActivity, restorationHandler: nil)
}
  
func scene(_ scene: UIScene, willConnectTo session: UISceneSession, options connectionOptions: UIScene.ConnectionOptions) {
    
  guard let _ = (scene as? UIWindowScene) else { return }
    
  if let userActivity = connectionOptions.userActivities.first {
    self.scene(scene, continue: userActivity)
  }
  return
}

⇲ Liên kết Github: Swift

 1. [Tùy chọn] Cấu hình phân bổ ứng dụng từ Clip Ứng dụng thành toàn bộ ứng dụng.

 2. Thông báo cho nhà tiếp thị rằng quá trình tích hợp SDK đã hoàn tất và yêu cầu họ triển khai trải nghiệm Clip Ứng dụng trong liên kết tùy chỉnh OneLink và App Store Connect. Tìm hiểu thêm

📘

Ví dụ:

Xem Clip Ứng dụng của chúng tôi minh họa tích hợp clip ứng dụng AppsFlyer.