Tổng quan

Khai báo lớp

public class ShareInviteHelper

Nhập lớp

import com.appsflyer.share.ShareInviteHelper;
import com.appsflyer.share.ShareInviteHelper

Phương thức

generateInviteUrl

Chữ ký phương thức

public static LinkGenerator generateInviteUrl(Context context)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
ContextcontextNgữ cảnh Ứng dụng / Hoạt động.

Kết quả trả về
LinkGenerator.

logInvite

Chữ ký phương thức

public static void logInvite(Context context, String channel, Map<String, String> eventParameters)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
ContextcontextNgữ cảnh Ứng dụng / Hoạt động.
Stringchannel
Map<String, String>eventParameters

Kết quả trả về
void.