CrossPromotionHelper

Tổng quan

Lớp trợ giúp quảng cáo chéo SDK Android.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Khai báo lớp

public class CrossPromotionHelper

Nhập lớp

import com.appsflyer.share.CrossPromotionHelper;
import com.appsflyer.share.CrossPromotionHelper

Phương thức

logAndOpenStore

Chữ ký phương thức

public static void logAndOpenStore(@NonNull Context context,
                    String promoted_app_id,
                    String campaign,
                    Map<String, String> userParams)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
ContextcontextNgữ cảnh Ứng dụng / Hoạt động.
Stringpromoted_app_id
StringcampaignTên của chiến dịch quảng cáo chéo.
Map<String, String>userParamsTùy chọn.

Kết quả trả về
void.

logCrossPromoteImpression

Chữ ký phương thức

public static void logCrossPromoteImpression(@NonNull Context context,
                         String appID,
                         String campaign,
                         Map<String, String> userParams)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
ContextcontextNgữ cảnh Ứng dụng / Hoạt động.
StringappID
StringcampaignTên của chiến dịch quảng cáo chéo.
Map<String, String>userParamsTùy chọn.

Kết quả trả về
void.

setUrl

Chữ ký phương thức

public static void setUrl(Map<String, String> mapOfURLs)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
Map<String, String>mapOfURLs

Kết quả trả về
void.