Tổng quan

Hàm tạo công khai

public LinkGenerator(String mediaSource)

Nhập lớp

import com.appsflyer.share.LinkGenerator;
import com.appsflyer.share.LinkGenerator

Phương thức

setBrandDomain

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setBrandDomain(String brandDomain)

Kết quả trả về
LinkGenerator.

getBrandDomain

Chữ ký phương thức

public String getBrandDomain()

Đối số đầu vào
Phương thức này không nhận bất kỳ đối số đầu vào nào.

Kết quả trả về
String.

setDeeplinkPath

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setDeeplinkPath(String deeplinkPath)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringdeeplinkPath

Kết quả trả về
LinkGenerator.

setBaseDeeplink

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setBaseDeeplink(String baseDeeplink)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringbaseDeeplink

Kết quả trả về
LinkGenerator.

getChannel

Chữ ký phương thức

public String getChannel()

Mô tả

Đối số đầu vào
Phương thức này không nhận bất kỳ đối số đầu vào nào.

Kết quả trả về
String.

setChannel

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setChannel(String channel)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
Stringchannel

Kết quả trả về
LinkGenerator.

setReferrerCustomerId

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setReferrerCustomerId(String referrerCustomerId)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringreferrerCustomerId

Kết quả trả về
LinkGenerator.

getMediaSource

Chữ ký phương thức

public String getMediaSource()

Mô tả

Đối số đầu vào
Phương thức này không nhận bất kỳ đối số đầu vào nào.

Kết quả trả về
String.

getUserParams

Lưu ý - Phương thức có tên là getParameters trước phiên bản SDK 6.4.2

Chữ ký phương thức

public Map<String, String> getUserParams()

Mô tả

Đối số đầu vào
Phương thức này không nhận bất kỳ đối số đầu vào nào.

Kết quả trả về
Map<String, String>.

getCampaign

Chữ ký phương thức

public String getCampaign()

Mô tả

Đối số đầu vào
Phương thức này không nhận bất kỳ đối số đầu vào nào.

Kết quả trả về
String.

setCampaign

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setCampaign(String campaign)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
Stringcampaign

Kết quả trả về
LinkGenerator.

addParameter

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator addParameter(String key, String value)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringkeyTên thông số.
StringvalueGiá trị thông số.

Kết quả trả về
LinkGenerator.

addParameters

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator addParameters(Map<String, String> parameters)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
Map<String, String>parameters

Kết quả trả về
LinkGenerator.

setReferrerUID

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setReferrerUID(String referrerUID)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringreferrerUID

Kết quả trả về
LinkGenerator.

setReferrerName

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setReferrerName(String referrerName)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringreferrerName

Kết quả trả về
LinkGenerator.

setReferrerImageURL

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setReferrerImageURL(String referrerImageURL)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringreferrerImageURL

Kết quả trả về
LinkGenerator.

setBaseURL

Chữ ký phương thức

public LinkGenerator setBaseURL(String onelinkID, String domain, String appPackage)

Mô tả

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
StringonelinkID
Stringdomain
StringappPackage

Kết quả trả về
LinkGenerator.

generateLink

Chữ ký phương thức

public String generateLink()

Mô tả
Tạo một liên kết đầy đủ.

Đối số đầu vào
Phương thức này không nhận bất kỳ đối số đầu vào nào.

Kết quả trả về
String.

generateLink

Chữ ký phương thức

public void generateLink(Context context, CreateOneLinkHttpTask.ResponseListener listener)

Mô tả
Tạo một liên kết rút gọn bằng cách sử dụng API OneLink.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
ContextcontextNgữ cảnh Ứng dụng / Hoạt động
CreateOneLinkHttpTask.ResponseListenerlistener

Kết quả trả về
void.