Tổng quan

DeepLinkResult là một lớp công khai chứa kết quả của hoạt động truy xuất OneLink. Nếu thành công, lớp này sẽ chứa dữ liệu liên kết sâu.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Phương thức

getDeepLink

public DeepLink getDeepLink()

Kết quả trả về

LoạiNhận xét
DeepLinkMột đối tượng chứa dữ liệu liên kết sâu của OneLink.

getStatus

public DeepLinkResult.Status getStatus()

Kết quả trả về

LoạiNhận xét
Trạng tháiMột enum mô tả các kết quả có thể có từ hoạt động truy xuất dữ liệu OneLink.

getError

public DeepLinkResult.Error getError()

Kết quả trả về

LoạiNhận xét
LỗiMột enum mô tả các lỗi có thể xảy ra trong quá trình hoạt động truy xuất dữ liệu OneLink.

Biến

Status

public static enum Status

Hằng số

LoạiTênNhận xét
byteFOUNDAPI Liên kết Sâu Hợp nhất đã tìm được một kết quả khớp với lượt nhấp liên kết sâu hoặc deferred deep linking này.

Dữ liệu liên kết sâu OneLink ở trong đối tượng DeepLink được truy xuất bởi getDeepLink().
byteNOT_FOUNDAPI Liên kết Sâu Hợp nhất không tìm được kết quả khớp với lượt nhấp liên kết sâu hoặc deferred deep linking này.

Phương thức onDeepLinking() sẽ thoát.
byteERRORAPI Liên kết Sâu Hợp nhất đã gặp lỗi khi cố gắng tìm kết quả khớp với lượt nhấp liên kết sâu hoặc deferred deep linking này hoặc trong quá trình truy xuất dữ liệu OneLink.

Get Error sử dụng getError() để kiểm tra lỗi nào đã xảy ra.

Error

public static enum Error

Hằng số

LoạiTênNhận xét
byteTIMEOUTAPI Liên kết Sâu Hợp nhất không tìm thấy deferred deep link trong khung thời gian được chỉ định.
byteNETWORKKhông thể truy cập mạng. Không liên quan đến SDK AppsFlyer.
byteHTTP_STATUS_CODEAPI Liên kết Sâu Hợp nhất đã nhận được phản hồi từ máy chủ AppsFlyer ngoài 200 (thành công).
byteUNEXPECTEDAPI Liên kết Sâu Hợp nhất đã gặp lỗi ngoài các lỗi ở trên.