Tổng quan

The DeepLinkListener là giao diện công khai chứa phương thức gọi lại cho Liên kết Sâu Hợp nhất.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Phương thức Công khai

onDeepLinking

Hàm gọi lại cho onDeepLinking trong API Liên kết Sâu Hợp nhất.

public void onDeepLinking(@NonNull DeepLinkResult deepLinkResult)

Tham số

LoạiTênNhận xét
DeepLinkResultdeepLinkResultMột đối tượng chứa kết quả hoạt động truy xuất OneLink và dữ liệu DeepLink.