Tổng quan

Lớp công khai chứa dữ liệu liên kết sâu.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Phương thức

getDeepLinkValue

public String getDeepLinkValue()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringGiá trị liên kết sâu từ URL OneLink.

getClickHttpReferrer

public String getClickHttpReferrer()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringLiên kết giới thiệu HTTP từ URL OneLink xác định địa chỉ của trang web được liên kết với URL nhấp của AppsFlyer. Bằng cách kiểm tra liên kết giới thiệu, bạn có thể xem yêu cầu được bắt nguồn từ đâu.

getMediaSource

public String getMediaSource()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Nguồn truyền thông từ URL OneLink.

getCampaign

public String getCampaign()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Chiến dịch từ URL OneLink.

getCampaignId

public String getCampaignId()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
ID chiến dịch từ URL OneLink.

getAfSub1

public String getAFSub1()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

getAfSub2

public String getAFSub2()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

getAfSub3

public String getAFSub3()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

getAfSub4

public String getAFSub4()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

getAfSub5

public String getAFSub5()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringTrong tương lai gần, thao tác này sẽ trả về giá trị null, do các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của UDL.
Thông số xác định trước được chứa trong URL OneLink.

getClickEvent

public JSONObject getClickEvent()

Lưu ý: Các giá trị trong clickEvent có thể được truy xuất trực tiếp bằng cách sử dụng getStringValue().

Kết quả trả về

LoạiMô tả
Đối tượng JSONJSON chứa tất cả dữ liệu OneLink của liên kết này.

getMatchType

public String getMatchType()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringPhương thức phân bổ được sử dụng để khớp với lượt nhấp này.

Giá trị có thể bao gồm:
  • liên kết giới thiệu (Chuỗi liên kết giới thiệu Google Play)
  • id_matching
  • probabilistic
  • srn (mạng tự báo cáo)

Chỉ được trả về trong các tình huống deferred deep linking.

getStringValue

public String getStringValue(String keyName)

Kết quả trả về

LoạiMô tả
StringGiá trị của một mã khóa trong JSON sự kiện nhấp chuột OneLink.

isDeferred

public Boolean isDeferred()

Kết quả trả về

LoạiMô tả
BooleanXác định xem lệnh gọi UDL này cho lần khởi chạy đầu tiên của ứng dụng có nằm trong luồng deferred deep link hay không.