AppsFlyerRequestListener

Tổng quan

Chặn các yêu cầu đến máy chủ AppsFlyer bằng cách triển khai giao diện AppsFlyerRequestListenerđăng ký với start.

Khai báo giao diện

public interface AppsFlyerRequestListener {
    void onSuccess();
    void onError(int code, @NonNull String error);
}

Nhập giao diện

import com.appsflyer.attribution.AppsFlyerRequestListener;
import com.appsflyer.attribution.AppsFlyerRequestListener

Phương thức

onSuccess

Chữ ký phương thức

void onSuccess();

Thông số lệnh gọi lại
Lệnh gọi lại này không trả về bất kỳ thông số nào.

Mô tả
Được kích hoạt khi phản hồi thành công.

onError

Chữ ký phương thức

void onError(int code, @NonNull String error);

Mô tả
Được kích hoạt khi phản hồi thành công.

Thông số lệnh gọi lại

LoạiTênMô tả
intcodeMã lỗi.
StringerrorThông báo lỗi.